This page contains a Flash digital edition of a book.
كلذ متيو .لزانلم� ةئفدت في رحبل� هايم مدختس�ت يتل� ،ةيدنلوهل� جاه ـل� يه ىرخأ� ةعدبم ةنيدم كانهو تقول� ىلع ً�دامتع�( ةير�رح ةخس�م وأ� ،ير�رح لِدابُم للخ نم اهتلجاعم مث رحبل� هايم ج�رختس�اب نم ةر�رلح� بحس�ب ةجتنلم� ةقاطل�و .ةنخاس� هايمو ةئفدت ةر�رحب ةلماك ةينكس� ةقطنم د�دمإل )ةنس�ل� نم عفدي لو .نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� في ةئالماب 50 عج�رت هنع جتني هرودب �ذهو ،ةئالماب 1 100 رحبل� .يديلقت ماظن في نوعفدي امم ثركأ� ماظنل� �ذه في نومدختس�لم�

نيرخآلا كارس�إا

ةس�فخنلم� ةينبأل� دييس�تب لإ� اينالمأ� في جروبي�رف ةنيدم ض�لمج حّشر�ي ل .ةقاطل� يرفوتل ىرخأ� قرط كانه ناكس�إل�و .ةس�فخنلم� ةقاطل� تافس��وم عم قفتت نأ� دبل ةديدلج� نيابلم� لكو ،ةيدلبل� يس��رأ� ىلع ةقاطل�

لىإ� ةفاس�إلابف .ء�وس�ل� ىلع ةيباجيإل�و ةيبلس�ل� لئاس�ولاب ةيس�مس�ل� ةقاطل� مدختس�ي ةقاطل� ض�فخنلم� بيلاس�أل� نم ديدعل� كانه ،ةنخاس�ل� هايلم�و ءابرهكلاب دتم يتل�و حطس�أل� قوف ةيس�مس�ل� ايللخ�و ح�ولأل� جروبي�رفل ةيس�مس�ل� ةس�ايس�ل�و .تويبل� في فرغل� ةر�رح ميظنتل ةيس�مس�ل� ةقاطل� م�دختس�ل ةبلاس�ل� ح�ولأل� عس�ول ةبس�انم اهحطس�أ� لعتج ةماعل� نيابلم�و ةفلتخلم� تاكشر�ل� نم ديدعلاف .اهلك ةنيدلم� نس�تتح قفرم لىإ� ةعابلم� ةقاطل� حابرأ� مهل عفدُتو .اهيف امهس�أ� �وترس�ي نأ� جروبي�رف لهأل نكيم يتل� ،ةيس�مس�ل� .ةيدلبلاب ض�الخ� ءابرهكل�

5 000 غلبت يتل� لزانلم� لياهأ� فرعيل يخانلم� يرغتل� نع ض�وردب اهينط�وم دوزت ةيناطيبرل� نوتيترس� ةنيدمو .)ًافيحن مس�لج� لعلج( “ض�يس�ختلل” دان ةركف ىلع ض�وردل� موقتو .ةيخانلم� مهتمس�ب ليلقت نوعيطتس�ي فيك

اق ً رط حترقي مث ،ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� نم لزنم لك اهنع لوئس�لم� ةيمكل� بس�حي رتويبمك جمانرب كانه عافتر� ىدم كلذ نم نوفرعي فوس� .تاثاعبنل� “نزو” لىإ� دعب اميف ينكراس�لم� ةوعدب ءبعل� كلذ ليلقتل .“نزول�” كلذ ض�فلخ ًاقرط ًاس�يأ� جمانبرل� حترقي فوس�و ،رتويبمك جمانرب للخ نم مهتاثاعبن�

ىوقلا دس�ح

يرغتل� ةهج�وبم ةمزتلم اهلك ،لماعل� ندم بركأ� نم ةعوممج (www.c40cities.org) (C40( 40يس� كلهتس�ت .ةلكس�لم� بابس�أ� نع ةتوافتم ةيلوئس�م لمحتت اهنأ� ةس�اخ ،ةمهلم� هذه في ةيس�اس�أ� ندلم�و .يخانلم� اهمدقت يتل� راكفأل� نمو .ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� نم ةئالماب 80 جتنتو لماعل� ةقاط نم ةئالماب 75 ندلم� اهت�ردقب ماهس�إلاف .اهدرفبم ةنيدم لكل نكيم امم ثركأاب مايقل� عيطتس�ت اعم ندلم� نأ� ةركف 40يس� ةعوممج م�زتلل�و ةقاطل� يرفوت تايجولونكت ةيمنتب عشر�يو ةقاطلل ةرفولم� تاجتنلم� راعس�أ� للقي نأ� نكيم ةيئ�شر�ل�

117 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com