This page contains a Flash digital edition of a book.
ينعم ددع م�دختس�اب حامس�لاب وتويك لوكوتوبرل ةنورلم� تايلآ�و تاثاعبنل� ةراجتل يبوروأل� ططخلم� ططخلم� في اهيف ةراجتل�و كترس�لم� ذيفنتل� وأ� ةفيظنل� ةيمنتل� ةيلآ� تاعوشر�م تتح تاثاعبنل� ض�فخ نم .تاثاعبنل� ةراجتل يبوروأل�

يعوطلا قوس�لا

حو�ترت ،ةيمانتم ةيمس�ر يرغ ةس�ياقم ةعانس� كانه ،كترس�لم� ذيفنتل�و ةفيظنل� ةيمنتل� ةيلآ� ء�رو اميف ض�فخ تاعوشر�م نأ� ثيحو .تاس�ياقلم� في ةشر�مس�لاب لمعت ةيحبر ىرخأ�و ةييرخ تاعوممج ينب اهل بيجتس�ت نأ� يغبني يتل� يرياعلم� نإاف ،ةلئاه ةيلوئس�م لمتح وتويك لوكوتورب تتح تاثاعبنل� دحأ� �ذهو .تاعوشر�لم� ض�عبل ةبس�نلاب قلطإل� ىلع اهز�رحإ� نكيم لو ،ً�دج ةمراس� ةلهؤوم نوكت يكل لاثتمل� قوس� جراخ ًاس�يأ� أاس�نت تاثاعبنل� ض�فخ نم اهب قلعتي امو تاعوشر�لم� لعجي يذل� بابس�أل� لوكوتورب تتح تاثاعبنل� ةراجتل اهم�دختس�� نكيم ل نكلو .“يعوطل� قوس�ل�” في اهؤو�شر� نكيمو تاثاعبن� ض�فلخ ًاف�دهأ� �وعس�ي نأ� ف�رطألل نكيم ثيح ًانوناق ًامزلم ًايعوط ًاقوس� كانه نكل .وتويك يخانلم� وغاكيس� لدابت وهو ًانوناق ةمزللم� ةبوس�ل� زاغ

.(CCX(

ت�زاغ تاثاعبن� ليلقتل ،نيوناق م�زلإ� هيف لماكتي ،يعوط يراتج ماظن وهو 2003 في )CCX( يخانلم� وغاكيس� لدابت ئس�نأ� قيقدت قرط يخانلم� وغاكيس� لدابت مدختس�يو .لماعل� ءاحنأ� عيمج في ةس�ياقم تاعوشر�م عم ةيس�يئرل� ةتس�ل� ةبوس�ل� ىوتس�م ليلقتب مزتلت ةئيهل� هذهب قحلت يتل� تاكشر�ل�و .2003 ذنم ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� ض�س�ح في رجاتيو ،ةلقتس�م .ً�وس�ع 350 ،مويل� ىتح هيدلو .2010 لولحب ةئالماب 6 ر�دقبم اهتاثاعبن�

،تاموكلح� ةطس��وب يعوطل� قوس�لل تعس�و دق تناك ،ةنيعم ةموظنم لجأ� نم ةداع عس�وت يتل� ،تلجس�ل�و

يرياعبم تلجس�ل� ض�عب تطبُر .دعب قبطُت لم ًابلاغ اهنكل ،ض�الخ� عاطقل�و ،حبرلل ينفداه يرغ ينكراس�مو ةلحرم في ل�زي ل ةيعوطل� ةيس�ايقل� رياعلم� تلجس� مظعمو .لقتس�م لكس�ب ىرخأ� لمعت امنيب ،ةنيعم ةيس�ايق .دعب لمعي لمو طيطختل�

ةراجتل� فعاس� هنأ� »ةيخانلم� ةعومجلم�« ردقتو .ةعشر�ب ومني هنأ� ودبي نكلو ،ً�ديدج يعوطل� قوس�ل� ل�زي ل ومني نأ� ةعومجلم� عقوتت مقر وهو ،2006 في نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم نم نط اجيم 20 لي�وح في كانه ض�يل يعوطل� قوس�ل� فيو .2010 لولحب نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم نم نط اجيم 400 لي�وح لىإ� في ةئس�انل� ةيرايتخل� ض�يياقلم� نم ً�ددع كانه نكلو .ةدس�رأل� ءاس�نإل ةيجهنم وأ� ةيم�زلإ� ض�يياقم وأ� فقس� .ةيعوطل� ةس�ياقلم� قوس�ل ماجس�نل�و ىوقل� نم ديزلم� بللج ةلوامح

169 IOÉ©dG ô°ùcG ض�ياق ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com