This page contains a Flash digital edition of a book.
م�دختس�� ىلع نوبركل� ديس�كأ� نياث ةبير ض�رفل ةبس�نلاب �شر�يوس� في ثدح امك ،نكاس� لكل يواس�تلاب

س�

؛ةيئيب لم�وع ىلع ةمئاق ةفلتمخ تلدعبم ،لوتربل�و ءابرهكل� ىلع لىوأل� تناك .ةيئيبل� بئ�شر�ل� نم ديدعل� اينالمأ� تس�رف ةيديلقتل� ةقاطل� عناس�م حلاس�ل نياثل� يبيشر�ل� ليدعتل�و .ةبيشر�ل� نم ةددجتم رداس�م نم ةدلولم� ءابرهكل� يفعُتو ةليس�ح لظت يك ةلباقم ةبس�نب لخدل� بئ�شر� تس�فخ ،تقول� ض�فن فيو .لوتربل� ىلع ةبيشر�ل� ةدايز ثلاثل�و ،ءفكل� ابلاغو .بئ�شر�ل� عس�و ةس�ايس� في مهيأ�ر اهيف يننط�وملل يتل� لودل� في مس�اح عوس�وم �ذهو .ةتباث يبيشر�ل� ءبعل� نم ديزلم� عس�و درمجو ،ةيدايح ةليس�لح� تناك �ذإ� نكلو .ةلودلل ةيفاس�إ� ةليس�ح انمس� ينعي ناك نإ� نوناق رر ُيم نل .ديدلج� نوناقل� ر�رقإ� في بركأ� ةس�رف كانهف ،لقأ� نوثولي نيذل� ةأافاكلم بركأ� ثيولتب نوموقي نم ىلع ت�ء�زلج�

يتل� تاكشر�ل� كلت ض�يوعتو زف�وح قللخ دئاعل� م�دختس�� نكيم تقول� ض�فن فيو .ةئفدتلل يرفلح� دوقول� .خانملل ةقيدس� لئ�دب في رمثتس�ت

وه ةئيبلل ةقيدس�ل� يرغ ةطس�نأل� وأ� تاجتنلم� ىلع بئ�شر�ل� ض�رف نأاب ينعنتقم ض�انل� لك ض�يل نكلو نأ� ةيندنلل� زيمات ةفيحس�ل ،لس� ةكشر�ل قباس�ل� ض�يئرل� ،تر�ويتس� -يدوم كرام لاق .مامأل� لىإ� قيرطل� امدنع” :خانلم� يرغت نع ةيلوئس�لم� يدافت ءاينغألل حاتأ� “نيزنبل� ةعلب” ت�رايس�ل� ىلع ةبيشر� ض�رف درمج مامأ� مكزبخ �وجس�نتو ًليلق ثركأ� �وعفدت نأ� مكنكيم يس�ليس�ت في ض�انلل لقن لم ندنل في محفل� ن�يرن انعنم .“ةحوتفم �ران دقوي نأ� هل نكيم دحأ� ل انلق لب .ةحوتفم ران

،ةئيبلل ةدحتلم� ممأل� جمانبرل ةعباتل� ،ًايخانم ةدياحلم� ةكبس�لل ةس�س�ؤولم� ن�دلبل� ىدحإ� ،هدنليزوينو نومتهي نم لك عيجس�تو ليجس�تل )www.sustainability.govt.nz( تامولعملل ماع عقوم اهيدل نلعإل اهيدل ماعل� عاطقلل ةينوبركل� ةيدايلح� ةردابم ىعس�ت ،ةودق نوكت يكلو .مهتمس�ب ض�فخب تاثاعبن� ةس�ياقم لىإ� جمانبرل� فدهيو .ةيخانلم� ةيدايلح� لىإ� لوس�ول�و ةم�دتس�ل� في ةموكلح� ةداير نع ةس�ياقلم� نوكت فوس�و .2012 ماع ىتح ةيموكح تائيه تس� نم ةيديهتم ةعومجلم ةبوس�ل� ت�زاغ ض��رأ� ىلع ةيلحلم� تاباغل� ءايحإ� تاعوشر�م للخ نم يس�يئر لكس�بو ،اهبنتج نكيم ل يتل� تاثاعبنل� عس�وم تاثاعبنل� ض�فخ ططخ عس�وب ةبلاطم 34 اهددع غلابل� ةماعل� ةمدلخ� تائيه لكو .ةيممح .2007 برمس�يد لولحب ذيفنتل�

كرحتن فيك

حبس�ت ام ًابلاغو ،)عيمجلل ض�يل نكلو( ض�انل� نم يرثكل تلاقتنل� راعس�أ� ض�فخنت ةيعانس�ل� لودل� في ل�وط عفتري رعس�لاف ،يولج� فلغلل ةبس�نلاب امأ� .ةفلكتل� ظحلن نأ� ردانل� نم اننأ� ىتح ً�دج ةس�يخر

119 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com