This page contains a Flash digital edition of a book.
ةس�الخ� بيلاس�أل� فاس�كتس��و فيلاكتل� ىزغم ليلتحو ،نوعيطتس�ي ام ردقب ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� .ةيخانلم� ةيدايلح� لىإ� ةياهنل� في لس�وتل� نكيم ىتح نوبركل� تاس�يوعت ء�شر� نم نّكتم يتل� ةين�زيلماب

نواعت في دوهلج� هذه ةدناس�بم ةيئيبل� ةر�دإل� ةنلج موقت فوس� ،ةمداقل� ت�ونس�ل�و روهس�ل� للخ فيو ،ةئيبلل ةدحتلم� ممأل� جمانبرل عباتل� ،)ض�يراب هرقمو( داس�تقل�و ةعانس�ل�و ايجولونكتل� مس�ق عم قيثو ةدعاس�لم� يمدقت ىلع اعم ناتهلج� لمعت فوس� .ةم�دتس�لم� ةدحتلم� ممأل� ىمس�ي اقفرم دوقي يذل� مس�قل� وهو لكل ططخ ريوطتو ،ةيئيبل� يرياعلم� ىلعأل اقفو ةبوس�ل� ت�زاغ نم اهتاثاعبن� باس�لح ةدحتلم� ممأل� تلاكول ت�ذ ىرخأل� بن�ولج� ينس�تح عم ،تاس�يوعتل� ء�شر�ل كترس�م جهن ينبتو ،ةيخانلم� اهتمس�ب ض�فلخ ةلاكو .لاثلم� ليبس� ىلع ةم�دتس�لم� تايترس�لماك ،ةدحتلم� ممأل� يرس�ختب ةلس�ل�

ت�رايس�ل� م�دختس�اب كلذو ،2040 ماع لولحب درف لكل تلس��ولم� نع ةتجانل� تاثاعبنل� فس�نل� لىإ� للقت نأ�و .يويلح� دوقول�و ةيبرهكل�

–ةعانس�ل�و لقنل� نم ةيس�اس�أ� ةفس�ب جتنت يتل�– ةبوس�ل� ت�زاغ نم اهتاثاعبن� فياس� ض�فخ لىإ� ةدنلس�يأ� فدهتو ةدنلس�يأ� ةيجيت�ترس�� في امهم لماع تاتابنل�و راجس�أل� في نوبركل� )لزع( نفد برتعيو .2050 ماع لبق 75% ةبس�نب ،تس�م ماع 1 100 نم اهس�يس�أات ذنم ةيبوروأل� دلبل� لك في ةبترل� ةيرعت تلاح أ�وس�أ� نم ةدنلس�يأ� تناع دقل .ةيخانلم� لىإ� اكيراتس�وك فدهتو .ءالم�و حايرلاب ةيرعتل� ةمحر تتح ةس�هل� ةيناكبرل� ةبترل� كرت لىإ� تاباغل� ةل�زإ� تدأ� ثيح تاباغل� ةيامح لجأ� نم زف�ولح�و بئ�شر�ل� برع كلذ لىإ� لس�ت فوس�و ،2021 لولحب ةيخانلم� ةيدايلح� قيقتح .نوبركل� )نفد( لزعو نيزخت عيجس�تو

في ويس�كاف ،�دنكل يبرغل� لحاس�ل� ىلع رفوكناف ،جيونرلاب ل�دنيرأ� يه CN Net ةيوس�عل تعقو يتل� عبرأل� ندلم� –نجودناس� ةعطاقم في ةعق�ول�– واهزير في ةيشر�لح� نكاس�لم� نم 99% نإ� .ينس�ل� لامس� في واهزيرو ،ديوس�ل� بونج يداس�تقل� جرخلم� نم ةدحو لكل ةمدختس�لم� ةقاطل� ةيمك تس�فخن� دقو .ةيس�مس�ل� ةقاطلاب لمعت هايم تاناخس� اهيدل .ًابيرقت فس�نل� لىإ� نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� تس�قن امك ،2000 ةنس� تايوتس�بم ثلثل� نم برقي ام لىإ�

ةيلود تامظنم لىإ� ةفاس�إلاب ،ةطس�وتمو ةيرغس� تاعوشر�م لىإ� لس�ي يكل دتيمو ةردابلم� في ينكراس�لم� ددع د�دزي www.climateneutral.unep.org ةيثحبو ةيموكح يرغو Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com