This page contains a Flash digital edition of a book.
ىرخأا ةرم كلذ لك لعفا

لف ،ةليوطل� ةفاس�لم� برع اهيف نكت لم ول .ًايلس�م ودبي ل اهنم كوتل تيهتن� دق اماتم ةبعس� ةيلمع ر�ركت نإ� ةيدايح ز�رحإل ت�دوهجلم� لس�فأ� ىتح هنأ� لاح ةيأ� ىلع كل نولوقي فوس� خانلم� ءاملع مظعم :كس�فن بعتت ةنجلل عب�رل� يمييقتل� ريرقتل� تاملك بس�ح يذل�- يرغتل� ءدب ةعشر� نإ� .ةنومس�م يرغ اهجئاتن ةيخانم تاناهرل� لك نأ� ينعي -“هيف عوجرل� نكيم لو عطقنم” هنأ� ىلع نهبري دق ،خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح� لاط امهم ةيلمعل� في ر�رمتس�ل� نكل .ل�وحأل� أ�وس�أ� ةهج�ولم هعيطتس�ن ام لك برنج نأ� انيلع نأ�و ،تقلغأ� دق .ه�رن نأ� ديرن يذل� يريغتل� ثدحن نأ� اقح ديرن انك نإ� هلعفي نأ� انم يأل نكيم ام لس�فأ� وه ،اهنامز

نم لكل حس�وأ� مهفو ،بركأ� ةيعق�و نم تدفتس�� دق نوكت فوس� .ةيناثل� ةرلم� في افلتمخ رمأل� نوكي فوس� اهتدفتس�� يتل� ض�وردل� لس�فب حس�وأ� ةركف كيدل نوكت فوس� .هلعفت اميف ةنماكل� تايناكمإل�و تابوعس�ل� دق نوكت تقول� روربمو .هيف بعتل� قحتس�ي ل هنأ� لمتحي امو �ديفم نوكي نأ� نكيم ابم ،لىوأل� كتلوامح نم رعس�ت ءيس� ،ىرخأ� ةعيبط لىإ� لوحتت نأ� في ةس�رف كانهو ،ةيناثل� ةلواحلم� هذه في قيرطل� فس�تنم تيس�م نأ� وه حاجنلل ماهل� شر�نعل� نإ� ،رخآ� يربعتبو .هلعف في كدوهمجو كتقو يس�قت نأ� ً�دج يعيبطل� نم هنأ� يتل� ةقيرطل� يه هذه .ةيلآ�و ةداتعم تايلمع لىإ� ًايجيردت مييقتل�و درلجاب ةلس�تلم� ماهلم� نم يرثك لماكتي هنع ىلختت ل ةايح بولس�أ� لىإ� ينتورل� ليوتحو ،ينتور لىإ� يخانلم� دييحتل� ةمهم ليوحتل كس�فن اهب زهتج ض�يل حانج- لمتمح حانج كرظتني ةقيرطل� هذهبو .ةلوهس� ثركأ� يلبقتس�لم� حاجنل� لعجي فوس� ام �ذه .ً�دبأ� مهنإ� .حجني فوس� هنأاب نماس� وهو ةيئ�ذغ ةيم ِح أ�دبي دحأ� ل .-ءيس� ل نم لس�فأ� ةلواحلم� نكل .ًانومس�م ت�زاغ ىلع دمتعم عمتمج في ةايلح� دايتع� نم ض�لختلل انتلوامح في هلعفن ام لك وه �ذهو .لمأل� عم نوأ�دبي .دهلج� لذب قحتس�ت حاجنل� ىلع ةأافاكلم�و ،ًليحتس�م ض�يل هنكل ،ًابعس� لمعل� نوكيس� .ةبوس�ل�

،ينعفتنمو ينبخانو لامعو ينكلهتس�مكو ،د�رفأاك نحن انم يرثكل ةبس�نلاب ،ًايخانم ً�ديامح حبس�ت نأ� .انتايح في ةقيقح حبس�ي نأ� نكيم هنإ� .ملحألاب ائيلم نوكت نأ� جاتحي ل ،رخآ� كترس�م لكس� يأ� في وأ� .نكمم هنكلو ،هلعفل ةقلطن� أ�دبن نأ� انيلع نوكي فوس�

مّيق ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 190 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com