This page contains a Flash digital edition of a book.
ةدحتلما ممألال ةيخانلما فيلاكتلا

ةفاك ىلع ةس�وملمو ةددمح لاعفأاب مايقلل ةلجاعل� ةجالح�و خانلم� يرغتل ةيمانتلم� تايدحتل� ةهج�وم لجأ� نم نأ�و ،تايدحتل� هذهل ايعامج ةباجتس�لل ةيلودل� ةمظنلم� تلاكو ةدحتلم� ممألل ماعل� ينمأل� اعد ،تايوتس�لم� قلطأ�– انايك ماعل� ينمأل� فلك دقو .ًايخانم ةديامح حبس�ت نأ�و ةدحتلم� ممأل� »يرس�خت« في ًلثم بشر�ت عفدل ةدحتلم� ممأل� ةمظنأ� لكل ةيعاملج� دوهلج� قيس�نت ةمهبم –ةدحتلم� ممألل ةيئيبل� ةر�دإل� ةعوممج هيلع .ةيخانلم� ةيدايلح� وحن ةدحتلم� ممأل� كرتح

ةدحتلم� ممأل� تلاكو ءاس�ؤورو ماعل� ينمأل� قف�و ،ةيئيبل� ةر�دإل� ةعوممج نم ةدعاس�بمو ،2007 ربوتكأ� في نم مهتاثاعبن� ريدقتب مهم�زتلإ� �ونلعأ� دقلو .ةيخانلم� ةيدايلح� وحن تلاكول� هذه عفدل ةيجيت�ترس�� ىلع ض�فلخ ةمزلل� دوهلج� لذب عم ،2009 ةياهنب كلذو ،ةيلودل� يرياعلم� عم قس�تت قرطب ةبوس�ل� ت�زاغ

(CN Net( ايخانم ةدياحلما ةكبس�لا

–ةدنلزوينو ،جيونرل� ،هدنلس�يأ� ،اكيراتس�وك– ةينطو تاموكح عبرأاب ةكبس�ل� تأ�دب ،2008 ري�برف في تقلطن� امدنع ةكبس�و .ينس�س�ؤوم ءاس�عأاك ةيخانلم� ةيدايلح� وحن لمعلاب عيملج� مزتلإ� .ةيربكل� تاكشر�ل�و ندلم� نم يربك ددع عم تاكشر�و ةيلحلم� تاموكلح�و ممأل� لكل لب ،ينيلالح� ءاس�عأل� ينب طقف ض�يل ،تامولعلم� لدابتل ةس�نم يه CN Net .رفس�ل� لىإ� ةبوس�ل� ت�زاغ نم اهتاثاعبن� فياس� ليلقت لىإ� ىعس�ت يتل� لامعأل�

يس�يئرل� يدحتل� نإ� .ًايخانم ةديامح ت�داس�تق� وحن قيرطل� ىلع ةيقيقح تلكس�م ةمث نأاب ةس�س�ؤولم� لودل� رقتو لوتربلل يلماع رّدس�م بركأ� ثلاث نإ� .يرفلح� دوقول� تاثاعبن� ض�فخ وه– لاثلم� ليبس� ىلع ،جيونرل� هج�وي يذل� لزعو ،نوبركلل ةيلماع تاس�يوعت وه هيلإ� فدهت امم ءزجو ،2030 ماع لولحب ايخانم ةديامح حبس�ت نأ� لىإ� فدهت تتح وأ� ض�رأل� حطس� تتح اهنيزختو ةثعبنلم� ت�زاغل� دايطس�ل ةقيرط وهو –(88 ةحفس� رظنأ�( نوبركل� )نفد( ةماعل� تلس��ولم� ةكبس� عيس�وتل ًاس�يأ� جيونرل� ططختو .ةيلحلم� اهتاثاعبن� ض�يفخت في ةدعاس�ملل – رحبل� عاق .دوقول� كلهتس�� ةءافكب مس�تت يتل� ةديدلج� ت�رايس�ل� ىلع بئ�شر�ل� ض�فخو

نم ينيللم� ت�شر�ع دلبل� في دجوت ثيح ،ةبوس�ل� ت�زاغ عوممج فس�ن نع ةلوؤوس�م ةدنلزوين في ةع�رزل� دعتو رداس�لم –لعفلاب عفترلم�– اهم�دختس�� ةدايزل ةدنلزوين ططخت .ناثيلم� نم ةيربك تايمك جتنت يتل� ةعرزلم� تان�ويح ،2025 ماع لولحب 90% لىإ� لس�ت يكل )ةيئالم� تاطحلم� وه ايلاح دئاس�ل� ردس�لم�( ءابرهكل� ديلوت في ةددجتلم� ةقاطل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com