This page contains a Flash digital edition of a book.
رـثكأ� يـه ةداــع ت�رـئاطل�و .ةـبوس�ل� ت�زاـغل ةـعفترم تاـثاـعبن� يـنعت لقنل� لـئاـس�و مظعم نأل ،تقول� .تقولل ً�يرـفوتو ،ًاــــــيخانم

لس�فلما رايلخا

يه ًامئ�د ت�راطقل�و .اثيولت لئاس�ول�

،ةدرجلم� قئاقلح� لىإ� رظنلاب نكل ،يخانلم� يرغتل� ر�شر�أ� نع ثدحتن امدنع ةدئاس�ل� تاعوس�ولم� مهأ� دحأ� ن�يرطل� در�ولم� دهعلم اقفو .لهذم ض�يل لماعل� ىوتس�م ىلع نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� في هتمهاس�لم يلكل� لس�الح� نإ� دجنس� مهاس�مك ومنل� عيشر� ن�يرطل� نكل .ةيلماعل� نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� نم 1.5% لي�وح في ن�يرطل� ببس�تي ،ةيلماعل� ديس�كأ� تاثاعبن� للخ نم نوزوأل� ديلوت اس�يأ� نكلو ،نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� طقف ض�يل مهلم�و .خانلم� يرغت في .يبكوكل� ر�ترحل� ىلع اس�يأ� رثؤولم� ءالم� راخب قلطن� نم ،contrails فيثكتل� لايذأاب ىمس�ي ام ليكس�تو ينجوترينل� ةعبرأ� لىإ� ينفعس� ىلعأ� هنأاب خانلم� ىلع ةرئاطل يلكل� يرثأاتل�)IPCC( خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح� ةنجلل� ردقتو يرغتل� نم 3.5% لي�وح نع لوئس�م ن�يرطل� نأ� لىإ� ض�لختو ،هدحو نوبركل� ديس�كأ� نياث نم اهتاثاعبن� يرثأات فاعس�أ� نمو .ىرخأل� تاثاعبنل�و نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� يرثأات نم ًلك لمس�ي مقر وهو ،ناس�نإل� هثدحي يذل� يخانلم� .ةيس�رأل�و ةيولج� لقنل� طانمأل يخانلم� ء�دأل� ةنراقم دنع �ذه ركذتن نأ� مهلم�

محدزم لماع في ةرئاطل� لباقم راطقل�

كرويوين

؟اقح تقول� رفوت له

ةراتخلم� قرطل� ن�يرطل� ةفاس�م

ةنيدلم� زكرم نم ةرداغلم� راطلم� لىإ� لوس�ول� لوس�ول� ليجس�ت ةرداغلم� ـ علقإل� طوبهل�

ةعتمأل� ملتس�� ةنيدلم� زكرم لىإ� لوس�ول�

)مجك(CO2

35ق9ض�

يلكلا رفس�لا تقو 35ق2ض� تاثاعبنا

عم ةبس�انتم ءاس�يبل� رئ�ودل� تاثاعبنل� مجح

29

.يس� .يد نطنس�او

ºc 330

00ق7ض�

00ق7ض� 20ق7ض� 30ق7ض� 00ق9ض� 25ق10ض� 40ق10ض�

05ق11ض�

05ق4ض�

109

ويكوط اكازوأا

ºc 405

00ق7ض�

36ق9ض� 35ق2ض�

20

00ق7ض� 35ق7ض� 45ق7ض� 45ق8ض� 05ق10ض� 20ق10ض�

50ق10ض�

50ق3ض�

119

راطق

ديع�ولم�

ºc 340

س�يراب ندنل

00ق7ض�

00ق7ض� 30ق7ض�

45ق9ض� 45ق2ض�

5,5

00ق7ض� 45ق7ض�

00ق8ض�

00ق9ض� 10ق10ض� 25ق10ض� 00ق11ض� 00ق3ض�

107

تاثاعبنل� ض�فلخ ططخت )لانقل� قفن راطق( راتس�وروي 2012 ماع لولحب ةلحرل� في بك�رلل 25% ةبس�نب

:رداس�لم�

عشرـــ�أ� ن�يرـــطـــل� ثـيـح ةـلاـلح� هذـــه في ىـتـح اهيف كنكيم ةقيقد 40و تاعاس�5 كانه نإاــف .جاعزإ� نود مونل� وأ� ،لمعل�وأ� ،ءاخترس�ل�

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 120

ةرئاط

جروبماه ï«fƒ«e

ºc 610

00ق7ض�

40ق12ض� 40ق5ض�

33

00ق7ض� 40ق7ض� 00ق8ض� 15ق9ض� 30ق10ض� 45ق10ض� 15ق11ض� 15ق4ض�

150 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com