This page contains a Flash digital edition of a book.
ve maatregelen die is genomen is het frequent uitvoeren van helikoptervluchten over de leidingtracés. Tijdens deze vluch- ten is een waarnemer aan boord die activiteiten rondom de Gasunie-leidingen signaleert. Hiervan maakt de waarnemer foto’s die doorgestuurd worden naar de toezichthouders van Gasunie. De toezichthouder beoordeelt de foto en kan zich oriënteren op basis van de meegezonden x- en y-coördina- ten. Als de activiteit niet bij hem bekend is, bezoekt hij het werk. Tijdens dit bezoek bespreekt hij onder andere de sta- tus van de KLIC-melding en gaat hij na waarom Gasunie niet op de hoogte is van de werkzaamheden. Als de waarnemer in de helikopter een gevaarlijke situatie ziet (bijvoorbeeld een draineermachine aan het werk) kan hij besluiten direct tot een landing over te gaan en ter plekke met de grondroerder in gesprek te gaan. Hij kan ook contact opnemen met de toe- zichthouder van Gasunie of het werk direct stilleggen. Door het uitvoeren van deze vluchten ondervangt Gasunie een groot aantal potentiële beschadigingen.


De toezichthouders rijden dagelijks in hun werkgebied rond en proberen hun routes zoveel mogelijk langs de leidingtracés in te plannen. Zodra zij een activiteit waarnemen op de tracés waar zij niet van op de hoogte zijn , ondernemen zij actie. Op deze manier signaleren zij regelmatig activiteiten die niet be- kend waren, soms wel KLIC-plichtig, soms niet. Op een aantal vakbeurzen voor de graafketen is Gasunie ver- tegenwoordigd met een eigen stand. Hierin vraagt Gasunie aandacht voor het veilig graven. Het geven en verzorgen van een toolboxmeeting doen zij kosteloos.


Het proces rondom de afhandeling van de KLIC-melding waarbij een buisleiding gevaarlijke inhoud is betrokken.


1. Het vaststellen van betrokkenheid bij een graafmelding


Na ontvangst van de KLIC-melding door Gasunie wordt vast- gesteld dat een Gasunie-leiding aanwezig is binnen het op- gegeven graafpolygoon. Zowel in de terugmelding via het Kadaster als in een aparte (geelgekleurde) brief wordt de grondroerder erop gewezen dat er een buisleiding met ge- vaarlijke inhoud betrokken is in het aangegeven werkgebied. Deze reactie is een uniforme VELIN-reactie, met een verwij- zing naar de Algemene Graafvoorwaarden VELIN. De graver krijgt het verzoek om contact op te nemen met de leidingei- genaar, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaam- heden en tot die tijd niet te starten met de werkzaamheden.


2. De grondroerder neemt contact op met netbeheerder Na terugmelding van de KLIC-melding aan de grondroerder treedt deze vervolgens in overleg met de coördinatoren van Gasunie. Hij bespreekt de aard van de werkzaamheden en de exacte plaats van uitvoering. Op basis van deze extra infor- matie besluit de coördinator of verdere actie in de vorm van toezicht door Gasunie ter plekke noodzakelijk is. Het graaf- werk kan zo ver uit de buurt van de leiding zijn dat toezicht


niet nodig is. De coördinator bevestigt de gemaakte afspra- ken per e-mail. Als de werkzaamheden wel toezicht vereisen wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de werk- locatie.


3. Vaststellen randvoorwaarden uitvoering Tijdens het bezoek van de toezichthouder van Gasunie wor- den de werkzaamheden besproken en vastgesteld hoe de werkzaamheden nabij de Gasunie-leiding kunnen plaatsvin- den. Afspraken worden vastgelegd op het Afspraken Beves- tigingsformulier (ABF), zoals dit is opgesteld door de geza- menlijke VELIN-leden. De werkzaamheden kunnen na overleg worden uitgevoerd met of zonder toezicht van Gasunie, af- hankelijk van de gemaakte afspraken. Aan het toezicht zijn geen kosten voor de grondroerder verbonden.


4. De calamiteitenmelding


De calamiteitenmelding (KLIC) is bedoeld voor werkzaamhe- den waarbij als gevolg van een calamiteit graafwerk verricht moet worden. Ook na het doen van een calamiteitenmelding ontvangt de melder vrijwel direct bericht als er in zijn graaf- polygoon een buisleiding met gevaarlijke inhoud (BGI) ligt. De werkwijze is dan gelijk aan de stappen 1 t/m 3, behalve buiten kantoortijden. Buiten kantoortijden is een wachtdienstorgani- satie van Gasunie bereikbaar. Na het leggen van het telefo- nisch contact met de toezichthouder van Gasunie kan de si- tuatie doorgesproken worden. De toezichthouder neemt een besluit op basis van de verkregen informatie en een check in het geografi sch informatiesysteem. Zijn beslissing kan zijn dat de werkzaamheden op voldoende afstand van de leiding plaatsvinden en dus door kunnen gaan zonder toezicht of hij besluit dat hij naar de plaats van de calamiteit komt en dat niet gestart mag worden tot hij aanwezig is.


Het volgen van de vier stappen in de procedure stellen Gas- unie in staat tijdig op de hoogte te zijn van activiteiten, toe- zicht uit te voeren en beschermende maatregelen te nemen voor het voorkomen van graafschades. De hiervoor beschreven werkmethode van Gasunie kan door andere leidingeigenaren op een iets andere wijze worden uit- gevoerd. Op hoofdlijnen zal het niet veel afwijken. De slogan blijft: Denk bovengronds ook aan de ondergrond!


Meer informatie: www.klo.nu


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72