This page contains a Flash digital edition of a book.
moeiing van de hoofddraagconstructie van belang, omdat hier kritische scheuren van reeds kleine afmetingen gedetecteerd moeten worden.” Hij legt uit dat om vervolgens de informatie van scheuren te kunnen gebruiken voor het bepalen van de prestaties van de brug, modellen moeten worden ontwikkeld. “Dit vergt het opstellen en implementeren van probabilistische scheurinitiatie en scheurgroeimodellen. Daarnaast zijn er ook interventiemodellen nodig, die het effect bepalen van maat- regelen op de asset conditie, falen en prestaties. En tot slot moeten er kostenmodellen en onzekerheidsmodellen worden ontwikkeld.”


Corrosie betonnen bruggen en componenten Voor betonnen bruggen bestaat het falen door wapeningscor- rosie uit een aantal aspecten zoals in de figuur hieronder weer- gegeven. Er zijn vier verschillende faalmechanismen te onder- scheiden; 1. Afdrukken van betonschollen van steunpunten kolommen en landhoofden, leidend tot constructief falen


2. Afdrukken van betonschollen onderkant brugdek, leidend tot verkeersonveiligheid


3. Afdrukken van betonschollen bovenkant brugdek, niet be- schikbaarheid


4. Breuk voorspanning, constructieve veiligheid Het eerste MMS-systeem dat ontwikkeld zou moeten worden, is gerelateerd aan de kolommen (tot 2015), het tweede voor de rijdekken, die uiteraard aan het eerste gekoppeld wordt (tot 2020). Peelen: “Voor beide geldt dat in eerste instantie een systeem voor een enkele brug voorgesteld wordt en daarna voor een areaal van betonnen bruggen, waarbij het overigens niet noodzakelijk is dat ook alle bruggen van een meetsysteem voorzien worden.”


Wapeningsstaal Corrosie van wapeningsstaal is een lokaal optredend feno-


26 Nr.7/8 - 2013 OTAR


meen met een grote geometrische spreiding (< 1 m). De ge- bruikelijke sensoren hebben een lokaal meetbereik van enke- le tientallen tot enkele honderden millimeters. Peelen: “Voor een groot oppervlak zijn er dus relatief veel sensoren nodig om een goede indruk van de corrosietoestand te krijgen. Bo- vendien hangt de corrosiesnelheid sterk van de omstandighe- den af; betonsoort, vocht en temperatuur, et cetera. Met de ontwikkeling van een fusie van verschillende sensoren kan tot een relatief objectieve corrosiemeting gekomen worden, waar- in dus de invloed van de verschillende omstandigheden ver- disconteerd is.” Mookhoek vult aan: “De volgende stap is om deze fusiesensor goedkoop te maken. Dit systeem is geschikt voor toepassing op de kolommen die een beperkte opper- vlakte hebben. Voor de toepassing voor rijdekken moet een sensorsysteem met een grote oppervlaktedekking ontwikkeld worden. Oplossingen liggen in richting van sensornetwerken.”


De reeds bestaande corrosie-degradatiemodellen zijn volgens Peelen relatief geschikt. “Interventiemodellen voor corrosie; faalmodellen, effect van maatregelen op de asset conditie, fa- len en prestaties zijn echter minder goed gedefinieerd. In de Road Map wordt voorgesteld tot zulke modellen te komen op basis van de gegevens in bestaande beheer- en onderhoud- systemen, bijvoorbeeld DISK (data mining), en zo een empi- risch model af te leiden. In verder vervolgonderzoek zouden ook theoretische modellenafgeleid kunnen worden.”


Wegen Voor wegen worden MMS-systemen specifiek ontwikkeld op wegconstructies en schadefenomenen van asfaltwegen. Mookhoek: “De Road Map is toegespitst op de wegen op het Nederlandse hoofdwegennet, maar biedt uitkijk naar het on- derliggende net met vergelijkbare problematiek voor bijvoor- beeld half-open deklagen (DGD’s) en dichte onderlagen. In het hoofdwegennet worden echter voornamelijk constructies


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72