This page contains a Flash digital edition of a book.
Plannen Afstoten Realisatie


EXPLOITAT IE


Beheer &


Onderh oud


NEN 2767


inspectie


Gebrui k


Verwer ven


3


Figuur 3. PDCA cyclus volgens ISO 55000 i.r.t. NEN 2767 Conditiemeting


De uniforme decompositie van NEN 2767 is te gebruiken in bouw- en infra-gerelateerde contracten en voor doelgericht informatiebeheer rond vastgoed. NEN 2767 is een bruikbaar hulpmiddel om verregaande uitbestedingen te faciliteren. Uniforme en herkenbare areaaldecompositie biedt de kap- stok voor noodzakelijke objectinformatie. Conditiemeting le- vert een objectief, reproduceerbaar beeld voor, tijdens en na een contractperiode. Het op orde hebben van het areaal en het eenduidig communiceren over de toestand waarin deze zich bevindt, is een voorwaarde voor de doorontwikkeling naar steeds grootschaligere prestatiecontracten. Daarmee speelt NEN 2767 momenteel een belangrijke rol in een toon- aangevende ontwikkeling binnen de vastgoedsector. De norm maakt het mogelijk om bestaande procesverantwoordelijkhe- den en taken verder van opdrachtgevers richting markt te ver- plaatsen.


Conditiebepaling volgens NEN 2767 is objectief, maar daar- mee nog geen zelfstandige parameter op basis waarvan on- derhoud kan worden gestuurd. Daarvoor moet namelijk de verbinding gezocht worden met kosten, risico’s en prestaties. Een object in een goede conditie hoeft nog niet aan de vereis- te prestaties te voldoen en vice versa. Bovendien zijn op basis van de conditie niet noodzakelijkerwijs alle risico’s in beeld. De link met kosten is ook van belang. Assetmanagement is er op gericht om de optimale verhouding te bewerkstelligen tus- sen kosten, risico’s en prestaties. Conditiemeting geeft dus wel een uniforme indicator, maar is geen zelfstandige besluit- parameter. Conditiemeting levert inzicht, bevordert vergelijk- baarheid en is een nuttig hulpmiddel voor kostensturing en contracteren.


Maatschappelijke veranderingen en de rol van normalisatie


Opdrachtgevers als Defensie en Waterschappen staan aan de vooravond van een grootschalige verandering als het gaat om het borgen van verantwoordelijk- en aansprakelijk- heden op het gebied van Bouw en Infra. Opgelegde bezuini- gingen en personele reducties bij opdrachtgevers maken het noodzakelijk om tot kostenreducties te komen. Verdergaan- de samenwerking met de markt is dan niet alleen meer ge- wenst, maar noodzakelijk. Succesvolle samenwerking kan al- leen plaatsvinden op basis van eenduidig gedeelde informatie en duidelijke afspraken. Normalisatie helpt om onderwerpen,


38 Nr.7/8 - 2013 OTAR


die repeterend voorkomen, eenmalig en effectief af te spre- ken. Dat maakt het werken op zowel project- als procesni- veau makkelijker en effi ciënter. Normalisatie is hierbij niet be- perkend maar kaderstellend. Bij een verregaande succesvolle samenwerking moet de opdrachtnemer een verlengstuk zijn van de opdrachtgever. Het gaat erom dat sectorpartijen af- spraken maken over het borgen van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden om een verdergaande samenwerking mogelijk te maken. Het gaat erom dat sectorpartijen afspra- ken maken om nog beter samen te werken. Normen zoals de ISO 55000-serie borgen op een generieke wijze deze samen- werkingsvormen. Naar gelang de behoefte in de betreffende sector is de invulling hiervan de uitdaging voor de toekomst.


Invulling van PAS 55 / ISO 55000 De voorgenoemde normen PAS 55 / ISO 55000 maken inzich- telijk WAT een beherende organisatie aandacht zal moeten geven om tot een integraal assetmanagement kwaliteitssys- teem te komen. De uiteindelijke invulling, inclusief de bijbe- horende processen, bepalen het succes van de invoering van een voorgenoemde normering. De provincies zijn, in samen- werking met DON-Bureau een project gestart om een aantal bouwstenen, die nodig zijn om de HOE-vraag vanuit de PAS 55 (zie illustratie) invulling te geven, uit te werken op basis van reeds opgedane ervaringen en instrumenten. Centraal tij- dens dit project staat niet zozeer de vraag WAT elke provincie zou kunnen doen, maar meer waarom en vooral HOE de voor- gestelde stappen uitgevoerd kunnen worden. De NEN 2767 wordt hierbij als structurerend principe toegepast. De veran- dering zit daarbij vooral in verbetering van de zichtbare sa- menhang tussen de activiteiten.


Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van: Ir. J. Bakker (Rijkswaterstaat); Ing. C. Kuijper (Provincie Gelderland); Ing. D. Bezemer (DON-Bureau); Ir. R.H.M. Nouwen (NEN-Bouw).


Meer informatie: www.nen.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72