This page contains a Flash digital edition of a book.
Organisatieadvies Asset Management: RESULTATEN


Organisatieadvies…..verandermanagement…..strategische advisering zijn activiteiten die je misschien niet direct met Asset Management associeert. Veel overheden en andere ‘asset- owners’ worden geconfronteerd met uitdagingen als krimpende budgeten, vergrijzende for- matie en werken vanuit een regierol. De Provincie Utrecht vroeg ARCADIS eerder dit jaar hen te assisteren bij vormgeving en doorontwikkeling van een specifi ek team binnen de af- deling Wegen en invulling van de regierol.


Tekst: Paul Bekkers, Adviseur Asset Management ARCADIS D


e afdeling Wegen van de Provincie Utrecht wil een toekomstbestendige organisatie neerzetten en de rol als wegbeheerder goed invullen. Daarom formuleer-


de zij een aantal veranderopgaven. Zo wil de afdeling de regie voeren op de taak als wegbeheerder. Haar wettelijke taak voor beheer- en onderhoud als opdrachtgever uitvoeren en stop- pen met uitvoerende werkzaamheden door de regierol ver- der te ontwikkelen en in te voeren. Verder wil de afdeling uit- putting van projecten en programma’s voorkomen door meer projectcontrole te bieden, ondersteunend vanuit het team projectbeheer. En ook bijdragen aan de bezuinigingsopgave waarvoor de provincie momenteel staat, door een afdeling te zijn die veel controle, kennis en expertise heeft, maar min- der zelf uitvoert.De afdeling Wegen wil natuurlijk haar taak als wegbeheerder van de 300 km N-wegen en vaarwegbeheerder in de regio goed uitoefenen en heeft dat verwoordt in de vol- gende missie: De afdeling Wegen zorgt voor bereikbare, vei- lige en duurzame (leefbare) wegen in het hart van Nederland.


ARCADIS onderzocht de volgende onderwerpen als basis voor het implementatieplan:


1. Wat doen ze wel nog zelf en wat is uit te besteden? Welke (wettelijke) taken in het huidige werkpakket kunnen verval- len of worden uitbesteed aan de markt?


2. Maak een businesscase van de nieuwe situatie: hoeveel budget is vereist voor de taken die de markt zal uitvoeren?


3. Geef een toekomstbestendige invulling waarbij controle van uitvoerende werkzaamheden mogelijk blijft en rekening wordt gehouden met verdergaande digitalisering.


4. Richt een werkproces in voor het team dat aansluit bij de invulling van deze rol bij de andere teams van de afdeling Wegen en daarbuiten.


5. Geef een advies over het aantal regievoerders dat nodig is om de (wettelijk) taken van de afdeling uit te voeren.


6. Maak een profi el met competenties en vaardigheden ver- eist voor invulling van deze regierol.


42


Nr.7/8 - 2013 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72