This page contains a Flash digital edition of a book.
Denken in levensduur


Asset Management draait om effi ciëntie: een weg gedurende een contract zo doelmatig mo- gelijk ontwerpen, beheren en onderhouden, met zo min mogelijk storingen. Het beslaat het totaalpakket van zorgen voor eigendommen, het beheersen van processen, afspraken ma- ken met de klant en het beschikken over de juiste gegevens. Assets die zo effectief en effi ci- ent mogelijk worden beheerd en gebruikt. Centraal staat denken in leversduur: tijdens het ontwerp wordt al rekening gehouden met de bouw- en de exploitatiefase. Hierdoor worden de Total Cost of Ownership en de Life Cycle Costs geminimaliseerd.


K


ennis vergaren en onderzoek doen is een belangrij- ke schakel om succesvol Asset Management te rea- liseren. Dit specialisme draagt bij Strukton de naam Maatvoering en Monitoring. “Het gaat om weten hoe slijtage ontstaat, wanneer een constructie of een materiaal niet meer sterk genoeg is, met welke meetsystemen en sensoren deze parameters meetbaar zijn. Om deze vragen te beantwoorden zoekt Strukton samen met partners naar oplossingen,” ver- telt Joost Reef, directeur Strukton Asset Management Civiel.


Het proces


Strukton heeft ervaring opgedaan in diverse varianten van DBFM-projecten in uitvoering, zoals de verbreding van de A15 en MIOC N201+. “De opgedane kennis is geborgd in een assetmanagementproces (figuur 2), dat voor ieder van de projecten ingezet en geoptimaliseerd wordt,” vertelt Reef. “In dit proces onderscheidt Strukton een strategisch, tac-


30 Nr.7/8 - 2013 OTAR


Voor beheer en onderhoud van infrastructuur is Struk- ton één van de initiatiefne- mers geweest om het STW project IS2C op te richten. IS2C staat voor Integral So- lutions for Sustainable Con- struction (zie http://stw.nl/ nl/programmas/is2c).


tisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau zijn de RAMSSHEEP-eisen bepaald door de opdrachtgever. Op ba- sis van deze eisen is het niveau van serviceverlening (Service Level) en het onderhoudsregime vastgesteld. RAMSSHEEP staat overigens voor de Engelse termen voor betrouwbaar- heid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid, omgeving, economie en politiek.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72