This page contains a Flash digital edition of a book.
Best Value


Procurement Anders kijken naar waardecreatie


Marktpartijen uitdagen hun expertise voor het project aan te tonen en zich daaraan te com- mitteren met een eigen invulling van en verantwoordelijkheid voor de projectuitvoering. Op die manier is meerwaarde voor infrastructuurprojecten te realiseren, zo stelde Rijkswa- terstaat in 2009 al vast. Deze fi losofi e voor het inkopen van producten en diensten wordt inmiddels op beperkte schaal verspreid binnen de rijksdienst. Best Value Procurement (BVP) is de naam daarvoor, die echter niet helemaal de lading dekt. “Maar wat het concept wél doet, is je anders laten kijken naar waardecreatie in organisaties en projecten”, zegt Wiebe Witteveen, coördinator BVP-kernteam van Rijkswaterstaat. Tekst: Constant Gras


G


rondlegger van de fi losofi e is professor Dean Kashi- wagi, hoogleraar aan de Arizona State University, die zijn denkwijze in 2004 in Nederland presenteerde.


Vier jaar eerder werd in Engeland overheidsbeleid ontwikkeld onder de naam Best Value, met als doel de lokale dienstverle- ning te verbeteren in termen van kosten en kwaliteit. Het be- grip staat dus voor een doel dat beslist niet nieuw is, namelijk: Het verkrijgen van de hoogste waarde tegen de laagste kos- ten. “Best Value gaat inderdaad over het toepassen van logica bij het vaststellen van de beste kosten-batenverhouding”, be- vestigt Witteveen. “Gekscherend zeggen we wel eens dat de eerste letters ervan staan voor Boeren Verstand”.


Breed toepasbaar Best Value Procurement wordt in Nederland vertaald met ‘prestatie-inkoop’. “Dat komt omdat het in eerste instantie ontwikkeld is voor inkoopfunctionarissen”, licht Witteveen toe. “Maar deze fi losofi e is inmiddels niet meer alleen gericht op de inkoopfunctie, ook in andere domeinen van organisaties – zoals verkoop, risicomanagement en projectmanagement – is deze goed toepasbaar. Over prestatie-verkoop is ook reeds een boek verschenen. Vooral in projecten bewijst BVP haar nut.” Om de brede toepasbaarheid van BVP recht te doen,


52 Nr.7/8 - 2013 OTAR


heeft grondlegger Kashiwagi het in zijn jongste boek dan ook vervangen door Best Value Approach. Omdat deze marktbe- nadering in Nederland inmiddels in verschillende sectoren en organisatieonderdelen wordt toegepast, werd begin 2013 de vereniging Best Value Nederland opgericht. Hierin willen bran- cheorganisaties als inkoopvereniging NEVI, kennisnetwerk ri- sicomanagement Risnet en projectmanagementvereniging IPMA-NL hun Best Value-activiteiten bundelen. In mei 2013 werd het eerste Nederlandse Best Value-congres georgani- seerd.


Risico’s


Snelle ontwikkelingen dus rond het Best Value-gedachtegoed, maar wat maakt het nu anders dan het eerder genoemde boe- renverstand? “BVP richt zich op de risico’s die activiteiten van een project nu eenmaal altijd met zich meebrengen, en dan vooral in de ketensamenwerking met andere organisaties en voornamelijk buiten de invloedssfeer van de leveranciers”, antwoordt Witteveen. “Vastgesteld wordt dat de manier waar- op ketenpartners met die risico’s omgaan er de oorzaak van is dat organisaties doorgaans niet de hoogste waarde reali- seren voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. We gaan er niet logisch mee om. We proberen deze vaak binnen onze ei-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72