This page contains a Flash digital edition of a book.
ROAD MAP Asset Management


voor technologische uitdagingen


Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- en simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en onderhoudsbeslissingen van vitale delen van de weginfrastructuur.


D


e Nederlandse infrastructuur veroudert. Veel kunst- werken hebben de leeftijd van 50 jaar bereikt of heb- ben deze al overschreden. Daarnaast worden de be-


lasting van het verkeer groter: zowel het aantal voertuigen, als hun aslasten. Tot slot stijgen de eisen aan de beschikbaarheid van het net, terwijl de beschikbare budgeten voor onderhoud zwaar onder druk staan. Beheer en onderhoud worden daar- om steeds belangrijker.


Volgens berekeningen van TNO gaat er het laatste decennium in Nederland meer geld naar beheer en onderhoud, in totaal zo’n 6 miljard euro, dan naar nieuwe infrastructurele projec- ten. Volgens Willy Peelen, onderzoeker bij TNO heeft de sec- tor hier goed op gereageerd door een stuk professionalisering


van het onderhoud door te voeren. “Voorbeelden hiervan zijn het adopteren van Asset Management (AM) methodes zoals bijvoorbeeld in PAS 55 geïntroduceerd zijn, en het ‘Risico Ge- baseerd Inspecteren’. Ook het uitvoeren van onderhoud door wijzigingen in de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer rol in bijvoorbeeld DBFM-contracten, waar beheer en onderhoud onderdeel van uitmaakt, wijzen hierop.” Jaap Bakker, senior adviseur van de afdeling Instandhouding Constructies en Onderhoud van Rijkswaterstaat, is enthousi- ast over het initiatief van TNO: “Het is prettig dat kennisinstitu- ten als TNO hun aandacht richten op Asset Management. De trend van kostenverschuiving van aanleg naar onderhoud is herkenbaar. De nieuwe uitdagingen waar infra-beheerders voor staan is ook herkenbaar. Het belang van monitoring zal inder-


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72