This page contains a Flash digital edition of a book.
PRAKTIJKGERICHT


PROFESSIONEEL Asset Management


Professioneel Asset Management van infrastructuren richt zich volgens D.O.N. Bureau op het verbeteren van de onderdelen die de grootste bijdragen leveren aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Het doel is het bereiken van de juiste balans tussen prestaties, risico’s en investeringen. D.O.N. Bureau heeft volgens de PAS-55 een praktijkgerichte systeemstruc- tuur ontwikkeld, die ingaat op hoe professioneel Asset Management kan worden bereikt. Tekst: Peter Vriends & Erwin Kamp, D.O.N. Bureau


In de Nederlandse infrastructurele sector is een ontwikke- ling gaande waarbij de aandacht wordt verlegd van nieuw- bouw naar in stand houden. Veel van de infrastructuren zo- als wegen, vaarwegen en watersystemen zijn gebaseerd op verouderde technieken. Volgens Peter Vriends geven de eco- nomische omstandigheden aanleiding tot het doelmatiger en effectiever inzetten van de budgetten. De nadruk komt vol- gens hem meer te liggen op levensduurverlenging en het handhaven of uitbreiden van functies.


Professioneel Asset Management Asset Management is meer dan alleen het beheren en onder- houden van techniek. De infrastructuren dienen een herken- baar dienstverleningsniveau te hebben voor de belanghebben- den. Hiervoor dient in alle levensfasen aandacht te zijn voor de techniek, de informatie en de mensen in de organisatie, aldus Erwin Kamp. De rollen binnen Asset Management zorgen voor duidelijkheid in de onderlinge verantwoordelijkheden tussen asset-eigenaar (zoals het ministerie van Infrastructuur en Mi- lieu of de provincies), de asset-manager (zoals Rijkswaterstaat of ProRail) en dienstverlener (bijvoorbeeld de aannemers).


Asset Managementsysteem “D.O.N. Bureau is sterk in het ontwerpen van pragmatische ondersteuning. Ons bedrijf heeft aan de wieg gestaan van de NEN 2767-4”, aldus Donald Bezemer, directeur van D.O.N Bu- reau. “Deze methodiek is ontwikkeld tot een volwassen instru- ment en draagt bij aan ‘areaal op orde’. Voor ondersteuning van inspecties is 2iNSPECT ontwikkeld.” Bezemer vertelt dat D.O.N. Bureau voor Asset Management een systeemstructuur heeft ontwikkeld, die gebaseerd is op de PAS-55.”De PAS-


40 Nr.7/8 - 2013 OTAR


55 maakt duidelijk wat nodig is voor professioneel Asset Ma- nagement. D.O.N. Bureau maakt met haar systeemstructuur een slag naar hoe professioneel Asset Management wordt bereikt. De systeemstructuur ondersteunt organisaties bij het bereiken van hun ambities en doelstellingen.” Volgens Kamp wordt op een praktische wijze een integrale benadering (ge- baseerd op LCM, SE) toegepast, met herkenbare methodie- ken (zoals NEN 2767-4, FMECA, RAMS, LCC). Ondersteuning wordt geboden middels ICT-systemen, zoals een Prestatie- ManagementSysteem, BeheerManagementSysteem en On- derhoudManagementSysteem.


Generiek kennissysteem


Voor provincies heeft D.O.N. Bureau de sys- teemstructuur gebruikt voor een generiek kennissysteem (iAM- Pro). Vriends: “Dit sluit voor een provincie aan op de speci- fieke volwassenheid en ontwik- kelingsbehoeften. Het systeem koppelt het beleid aan de uit te voeren werkpakketten. De De- ming cirkel is de basis voor het sturen op outcome van het beleid en de output van de werkpakketten. Het herhaaldelijk en syste- matisch uitvoeren van de Plan Do Check Act cy-


clus resulteert in continue verbetering. De D.O.N. systeem- structuur maakt het mogelijk om het Asset Management van de infrastructuren continue te professionaliseren.”


Meer Informatie: www.donbureau.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72