This page contains a Flash digital edition of a book.
daad toe gaan nemen. Er spreekt veel ambitie uit de plannen van TNO op dit gebied.”


Professioneel AM Volgens Steven Mookhoek van TNO staat professioneel AM voor het op een duurzame wijze tegen de laagst mogelijke kosten de afgesproken prestaties leveren. “Het nemen van on- derhoudsbeslissingen met deze doelstelling vergt daarom op- timaal inzicht in de technische conditie van de infrastructuur en over de consequenties hiervan voor de prestaties van het netwerk. Een adequate informatievoorziening van de toestand van de wegen en kunstwerken is daarvoor van groot belang. In de visie van TNO kunnen moderne meettechnieken, modellen en simulatietools helpen om in deze informatie te voorzien en om de beheerder te ondersteunen in zijn beslissingen.”


Road Map


Peelen vertelt dat TNO het vanuit haar maatschappelijke mis- sie tot haar taak rekent deze technologische uitdagingen voor


24 Nr.7/8 - 2013 OTAR


Visie Volgens Peelen neemt de komende jaren de behoefte van


Asset Management op te pakken, ten behoeve van de over- heid, het bedrijfsleven en de gebruikers. “TNO wil en kan graag bijdragen aan het bij elkaar brengen van partijen om hier in de komende jaren invulling aan te geven. Als eerste stap hierin heeft TNO zelf een visie neergeschreven over hoe en welke meet-, model- en simulatie technieken voor de toekomst van infra AM ontwikkeld moeten worden.” TNO heeft een Road Map opgesteld voor de komende jaren (2014 – 2020) waarin zij uiteenzet hoe te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer- en onderhoudsbeslissingen van vitale delen van onze weginfrastructuur. Peelen: “Deze Road Map betreft de technologische uitdagingen. Deze uitdagingen liggen vooral op het gebied van het meten aan wegen en brug- gen, het modeleren van effecten op basis van de gemeten in- formatie en het ontwikkelen van tools voor het ondersteunen van het beslisproces.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72