This page contains a Flash digital edition of a book.
belangrijk om bij een project te kijken waar je rekening kunt houden met de belangen van stakeholders. “Als je serieus met elkaar in gesprek gaat, kom je meestal tot een effectie- ve oplossing.” Als tweede voorbeeld noemt hij het volkstui- nencomplex ‘Ons Buiten’ dat langs het traject ligt. “De tuin- ders ondervinden hinder van de werkzaamheden, maar door in een vroeg stadium met elkaar te praten en hen continu op de hoogte te houden, bouw je een goede band op. Wij voor- zien hen steeds van informatie en proberen mee te denken als er problemen zijn. Dat wordt gewaardeerd.”


Format verder uitbouwen Ook Tammeling van ProRail vindt meedenken met de stake- holders essentieel. “We werden voor de zomervakantie door de ArenA gebeld. In het weekend van 7 en 8 september zou er geen verkeer over A10 richting de A4 kunnen. Maar het bleek dat er op zondagavond een concert van Roger Waters was, waar 50.000 mensen naar toe zouden komen. Of het mogelijk was om de A10 op zondag toch open te stellen. Die zondagavond was een reservedag, maar als de werkzaam- heden uit zouden lopen, zouden we daar gebruik van moe- ten maken. Zondagochtend konden we de vertegenwoordi- ger van de ArenA laten weten dat de verbinding A10/A4 die avond opengesteld was. Zo was er betere ontsluiting rondom het gebied van de ArenA. Die samenwerking tussen alle be- trokken partijen is zo belangrijk. Iedereen realiseert zich dat, hoe vervelend het ook is, deze werkzaamheden plaats moe- ten vinden, maar als de betrokkenen zien dat je je best voor hen doet, scheelt dat ontzettend veel. Dit format willen we met Rijkswaterstaat uitbouwen op andere plekken waar we samenwerken.”


Verbeteringen? Tammeling is tot nu toe enorm tevreden over het project. “Al- les is crescendo verlopen. Wat voor mij nog een punt van aandacht is, is de check dat ook bij de stakeholders de info op de goede niveaus is binnen gekomen. Schiphol had kort


voor start van de werkzaamheden in juli de zorg geuit over bereikbaarheid,terwijl het team waar wij mee hadden gespro- ken al groen licht had gegeven. Dat is op dit moment eigenlijk het enige wat ik zou verbeteren. We hebben geleerd om fl exi- biliteit te creæren en waar nodig te benutten. Een aantal jaren geleden deden we, als ProRail, onze klus en nu kijken we veel breder. Dat vind ik heel positief. Een grote klus kan ook fl exi- bel zijn voor de omgeving. En nu heeft iedereen in onze orga- nisatie die focus. Dat vind ik mooi.”


Twee contracten


Het project is opgedeeld in twee aanbestedingscon- tracten, namelijk Zuidtak-West en Zuidtak-Oost. Alli- antie Amstelspoor verzorgt het oostelijke contract en wordt gevormd door ProRail samen met BAM Combi- natie Amstelspoor. Het treedt op als gedelegeerd op- drachtgever en verzorgt het ontwerp en het omgevings- management. BAM Combinatie Amstelspoor bestaat uit een aantal bedrijven uit de BAM groep en is tevens verantwoordelijk voor de spoorverdubbeling (van 2 naar 4 sporen) tussen station Amsterdam Zuid en station Duivendrecht.


Alliantie Amsterdamse Waltz, gevormd door ProRail en de Combinatie Nieuwe Meer Sporen, treedt op als ge- delegeerd opdrachtgever voor het westdijkcontract. Het verzorgt ook het ontwerp en het omgevingsma- nagement. Combinatie Nieuwe Meer Sporen, bestaan- de uit Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail, is te- vens verantwoordelijk voor de spoorverdubbeling (van 2 naar 4 sporen) tussen Schiphol/Riekerpolder en sta- tion Amsterdam Zuid.


De bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van het spoor bij de Riekerpolder lopen tot en met 2016.


12


Nr.7/8 - 2013 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72