This page contains a Flash digital edition of a book.
de prestaties, bijvoorbeeld deklaagdegradatie en veiligheid, nauwkeuriger in kaart worden gebracht en onderzocht, opdat in de loop van de tijd betere en betrouwbaardere informatie kan worden aangeleverd over de impact van degradatiepro- cessen en onderhoudsbeslissingen.”


Door voor zowel bruggen als wegen gemeten data aan de constructie met de degradatie modellen en de (empirische) in- terventie modellen te combineren, wordt beoogd een tool te ontwikkelen die in staat is een onderhoudsadvies voor de spe- cifieke constructie af te geven waarin zowel de opgedane er- varing in het verleden, als de gemeten specifieke toestand van het kunstwerk wordt meegenomen. Mookhoek: “Ook moeten hiervoor de juiste data architecturen ontwikkeld worden, waar- in gemeten data, maar ook reeds beschikbare geregistreerde data van gebruikte materialen, aanlegprocessen en prestaties opgeslagen worden. Hiervoor is zowel inzicht nodig hoe de data te verzamelen, als ook welke data en in welke structuur dit opgeslagen kan worden opdat relevante gegevens ‘on de- mand’ opgevraagd kunnen worden voor het ondersteunen van onderhoudsbeslissingen.”


Bakker van Rijkswaterstaat denkt dat het goed is om te den- ken vanuit het klantperspectief. “Waarvoor staat die aan de lat, en hoe kan ik hem daarbij helpen? In ons geval: Rijkswater- staat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infra- structuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Asset Management is geen doel op zich, maar een middel om deze missie zo efficiënt en doelma- tig mogelijk uit te voeren. Het valt me op dat de focus in het programma ligt op degradatiemechanismen. Zelf verwacht ik dat actuele behoeftes op het gebied van meettechnieken en sensoren binnen Asset Management ook elders liggen.”


Bakker denkt dan aan: • Het meten en monitoren van respons van constructies op het gebruik. Dus: spanningen, vervormingen, deformaties, (indicators voor risico’s op) bros bezwijk et cetera, zo mo-


gelijk gekoppeld aan constructieve beoordeling.


• Hulpmiddelen voor het meten en managen van de beschik- baarheid van het netwerk.


• Hulpmiddelen voor informatiemanagement: bijvoorbeeld meetmethodieken die kunnen helpen bij voor het verwerven en ontsluiten van informatie. Denk hierbij aan hulpmidde- len voor het opbouwen van 3D-representaties zoals laser- scan technieken en augumented reality toepassingen en het halen van bruikbare intelligentie uit satallietmetingen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van het vastleggen van specifieke gegevens (zoals geboortecertificaten) in low- cost sensoren et cetera.


Volgens Bakker zou de kernvraag moeten zijn: “Waar kunnen digitale metingen een doelmatige bijdrage leveren aan actuele problemen in het Asset Management.”


Wordt vervolgd…


De huidige TNO Road Map richt zich voornamelijk op het be- dienen van infraeigenaren en beheerders (rijksoverheid, provin- cies, gemeentes). Echter, daarnaast zijn ook de aannemers en toeleveranciers van materialen en systemen belangrijke stake- holders voor de verbetering van infra AM. Peelen: “Om nu van de huidig gehanteerde systematiek, naar de gestelde ambities te komen, moeten de doelen en verwachtingen van een groot aantal stakeholders en disciplines op elkaar af gestemd wor- den. De TNO-doelen, activiteiten en te nemen investeringen zullen deels afhankelijk zijn van een breed gedragen visie en ambitie door alle relevante stakeholders. Deze breed gedragen visie kan worden gevormd aan de hand van de door TNO op- gestelde AM Road Map. Het is de intentie dat een uiteindelij- ke Road Map de visie en rol van alle significante stakeholders beschrijft. Graag nodigt TNO dan ook infrabeheerders en rele- vante marktpartijen uit om met TNO in discussie te treden en mogelijk gezamenlijk stappen te zetten om te komen tot deze gezamenlijke Road Map voor de ontwikkeling van technologie en systemen voor integraal meten, modelleren en simuleren ter verbetering van Asset Management.”


Partner bij duurzame ontwikkeling Investeer NU in je toekomst!


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


28 Nr.7/8 - 2013 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72