This page contains a Flash digital edition of a book.
rails en toebehoren. Om de capaciteit te vergroten - het aan- tal spoorlijnen wordt verdubbeld - en de aansluiting te ver- beteren, worden deze lijnen ontvlochten. Er komen nieuwe spoorviaducten en - bruggen en er komt een nieuwe fly- over richting Westtak. Het spoor kruist op dit traject onge- lijkvloers rijkswegen, stadswegen, waterwegen, de metro en het spoor zelf. Daarnaast hebben de bouwers te maken met enorme hoeveelheden kabels en leidingen. De nieuwe aan- sluiting, waar sinds eind vorig jaar hard aan wordt gewerkt, mag met recht een omvangrijke operatie worden genoemd. “Het is een enorme puzzel om alles goed en zorgvuldig te la- ten verlopen”, vertelt mobiliteitsmanager Paul Tammeling van ProRail. “In september is de fl y-over over de A4 gemaakt. In de maanden daarvoor zijn de pijlers tussen de rijstroken ge- maakt. Vervolgens is de weg in het weekend van 6 en 7 sep- tember ‘s nachts afgesloten en zijn 160 ton zware liggers geplaatst. Maar om dat te kunnen doen, moest wel de aan- sluiting van de Westrandweg op de Coentunnel gereed zijn, want anders was er geen goede omleidingsroute. Je moet bij zo’n project met ontzettend veel factoren rekening houden.” Vanwege de beperkte ruimte is het project een grote uitda- ging voor de bouwers. Een grondig vooronderzoek op locatie en het maken van een uitgebreide logistieke planning waren daarom cruciaal. Er zijn vroegtijdig allerlei metingen verricht. Ook is gekeken naar bijvoorbeeld wegen, gebouwen, bomen, ondergrondse kabels en leidingen. Wat kon blijven en wat moest worden verplaatst of vervangen?


W


Hinder afgestemd Uiteraard wordt geprobeerd om treinreizigers en automobilis- ten zo min mogelijk hinder te bezorgen, maar zo’n operatie kan natuurlijk niet geheel ongemerkt voorbij gaan. Wie regel- matig met de auto over de A4 van Amsterdam richting Schip- hol rijdt, is het zeker niet ontgaan. Allereerst omdat er regel- matig verkeersmaatregelen moeten worden genomen, maar


Ontwerpprogramma


De draagconstructie van de fl y-over bij Riekerpolder, één van de kunstwerken met de meeste raakvlakken en raakvlakeisen, is ontworpen met Allplan. Fasering is bij dit kunstwerk erg belangrijk, omdat de doorstroming van het bestaande verkeer zo min mogelijk hinder mag ondervinden van de uitvoeringswerkzaamheden. Het voordeel van 3D Allplan is dat uitvoeringsconfl icten tij- dens het ontwerp beter gesignaleerd kunnen worden. Tevens kon het ontwerp met bijbehorende raakvlakken beter gevisualiseerd worden dan vanaf platte tekenin- gen. Dit geldt zowel voor interne raakvlakken als voor externe raakvlakken, zoals die met de omgeving.


Meer informatie: http://nemetschek-scia.com


ie vanuit de lucht de spoorlijnen tussen Schip- hol, station Amsterdam-Zuid en station Lelylaan bekijkt, ziet rond Nieuwe Meer een wirwar van


daarnaast zie je de fl y-over die over de A4 komt bijna groeien. Ook op het spoor is er hinder. Zo hebben de treinreizigers in juli en september te maken gehad met weekenden waarin be- perkt of geen treinverkeer van en naar Schiphol mogelijk was en ook in december zal er nog een keer zo’n weekend zijn. Tot nu toe zijn deze weekenden volgens Tammeling vrij soe- pel verlopen. “Van tevoren hebben we alles goed doordacht en met alle betrokken partijen besproken. De NS heeft veel energie gestoken in de zorg voor de reizigers en Rijkswater- staat was alert op fi les en het instellen van alternatieve routes. Ik heb zelf het eerste weekend de omgeving geinspecteerd op mijn motor. Er was alleen een fi le voor de Coentunnel, om- dat de verkeerslichten niet goed werkten, maar dit had geen effect op het verkeer rondom de Riekerpolder. De pers was aanwezig op stations en ook daar verliep alles gladjes. Het re- sultaat was dat maandag op de voorpagina van Metro stond dat ‘de werkzaamheden rondom Schiphol goed waren verlo- pen’. Dat zegt natuurlijk wel wat.”


Snel om de tafel Volgens Tammeling is het ontzettend belangrijk om alle par- tijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar aan tafel te zetten. “Je kunt iedereen individueel benaderen, maar we hebben juist alle partijen bij elkaar gehaald. Dan krijgen de belangheb- benden ook van anderen te horen wat voor die partij zwaar weegt. Dat kun je alleen plenair scherp krijgen. Als twee partij- en het naar elkaar uitspreken is het veel sterker dan wanneer iemand de boodschap van de een naar de ander overbrengt.” Als voorbeeld noemt Tammeling de eerste bijeenkomst over het eerste weekend van buitendienststelling. “Schiphol was geen voorstander. Maar na anderhalf uur met presentaties en de visies van anderen was het ook voor Schiphol ok. Op dat moment heb je de boodschap overgebracht. Iedereen was zich bewust van de situatie en stond in de meewerk-stand. Zo moet het ook. We hebben het over de bereikbaarheid van de metropool Amsterdam, niet over een gewone bouwklus, het is veel breder.”


Serieus in gesprek


Ook omgevingsmanager Hans Loonstra vindt het cruciaal om alle stakeholders in een vroeg stadium te betrekken. “Zodra het kon, zijn we met iedereen gaan praten die overlast zou kunnen krijgen door dit werk. We hebben behoorlijk ingezet op communicatie.” Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in de periferie van Amsterdam, is er een beperkt aantal bewo- ners die direct hinder hebben van de bouwactiviteiten. Alleen in het gebied waar de nieuwe brug over de Schinkel komt, lig- gen veel woonboten. “Met die bewoners zijn we al snel gaan praten en dat heeft enorm geholpen om de zaak acceptabel te maken”, vertelt Loonstra. “Zo moest er bijvoorbeeld veel heiwerk worden verricht voor de nieuwe brug en dat moest gebeuren in een weekend van buitendienststelling. Er zou dan dag en nacht worden geheid. Maar omdat de bewoners van de woonboten dat niet acceptabel vonden, hebben we de minder kritische hei-activiteiten kunnen verplaatsen naar de maandag en dinsdag volgend op het buitendienststellings- weekend, waardoor er alleen overdag werd geheid. Dat heeft enorm veel kou uit de lucht gehaald.” Volgens Loonstra is het


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72