This page contains a Flash digital edition of a book.
zich bewijzen. “Het is een nieuw product en het is ondermeer de vraag of het de levensduur van 100 jaar, die wij aan kunst- werken stellen, wel haalt. In de vliegtuigindustrie wordt het bij- voorbeeld ook toegepast, maar daar wordt uitgegaan van 30 jaar. Dat wil echter niet zeggen dat wij nu een afwachtende houding aannemen hoe VVK zich houdt. Er zijn inmiddels stu- dies verschenen die aangeven dat de kans groot is dat de 100 jaar wel wordt gehaald, maar het is vooralsnog een nieuw ma- teriaal in deze wereld van de civiele sector.”


Monitoren


Juist omdat binnen het hoofdwegennet de zwaarste verkeers- belasting plaatsvindt, moet de ervaring met nieuwe construc- ties op kleinere schaal nauwkeurig worden gemonitord, ver- volgt De Boer: “We hebben echter al kunststofbruggen in Nederland die een verkeersbelasting van 60 ton aankunnen, overeenkomstig de ontwerpnormen voor het hoofdwegen- net. Een voorbeeld is de hybride brug die door aannemersbe- drijf Heijmans over de A27 bij Lunetten is geplaatst. Met 142 meter de langste Nederlandse VVK-brug tot nu toe en onder- deel van het secundaire wegennet. De sluisdeuren in de Spie- ringsluis en de Koegelwieckbrug leveren hiervoor belangrijke informatie .”


Minder zware transporten


De A27 Lunettenbrug is in twee maanden opgebouwd op een voorbouwlocatie naast de snelweg en in één weekend in twee nachten over de snelweg ingereden en op zijn plek geplaatst. De brug was aanvankelijk ontworpen in beton, maar zou met een gewicht van 1200 ton en vijf steunpunten te zwaar zijn. Het VVK-ontwerp voldeed met 400 ton en een tussensteun- punt wel aan de eisen. De Boer: “Dat is ook een belangrijk voordeel van VVK. Het is tot drie keer lichter dan staal en zes tot tien keer lichter dan beton. Bovendien biedt het de mo- gelijkheid tot prefab bouwen en de modulaire opbouw biedt de mogelijkheid tot snelle montage. Daarnaast geeft het veel minder zware transporten dan met betonleggers van 60 me- ter, zoals bijvoorbeeld met de aanleg van de Westrandweg. Voordelen die uiteindelijk in de toekomst ook in geld uitge- drukt zullen worden.”


Toetsnormen Het Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat ziet in VVK een grote kans voor de vervangingsopgave van Rijkswater- staat die daarmee duurzamer, goedkoper en effi ciënter kan. De Boer: “Dat betekent wel dat wij ook een taak hebben om de ingenieurswereld binnen de GWW-sector ervan te overtui- gen dat VVK als een gelijkwaardige bouwstof kan worden be- schouwd. Beton en staal zijn binnen de sector volstrekt ge- accepteerd, VVK nog niet. Deels door gebrek aan kennis bij projectleiders, ontwerpers en toetsers, maar vooral ook om- dat er nog geen toetsnormen voor bestaan.” De Boer hoopt dat eind dit jaar een betrouwbare normering beschikbaar zal zijn. Rijkswaterstaat zet zich tevens in om in- ternationaal draagvlak voor VVK te ontwikkelen en ook te ko- men tot internationale VVK normeringen voor de GWW sector. ”Daarom is Nederland nu in CUR-verband, waarin zowel leve- ranciers, aannemers, ingenieursbureaus en de overheid geza-


16 Nr.7/8 - 2013 OTAR


menlijk aan het werk zijn om de VVK-aanbeveling uit 2003 te ‘updaten’ waarmee VVK op hetzelfde niveau moet komen als de Eurocode-materialen staal en beton. De technische coördi- natie hiervan wordt verzorgd door RoyalHaskoningDHV, terwijl internationale contactpersonen deze nationale opzet vervol- gens reviewen. Uiteindelijk is het de bedoeling dit document bij Brussel te brengen, als technisch document voor het op- stellen van een Eurocode-VVK.”


Internationale samenwerking Die internationale contactpersonen maken onder andere deel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72