This page contains a Flash digital edition of a book.
Denk bovengronds ook aan de ondergrond


Graafschadepreventie bij buisleidingen met gevaarlijke inhoud


Met deze slogan stond Gasunie in januari op de Infratech te Rotterdam. Aandacht voor de ondergrond, waarin veel gewerkt wordt, is voor de hele keten van belang. De WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) is nu ruim vijf jaar in werking en is uitge- breid geëvalueerd op het KLO-congres, begin juni 2013. Tekst: Hans Rusman, Manager Tracébeheer Gasunie


I


n de WION is een uitzonderingspositie gecreëerd voor de buisleidingen met gevaarlijke inhoud, afgekort BGI. Het risico bij het beschadigen, of erger, het lek raken van


een dergelijke leiding kan grote gevolgen hebben voor mens en omgeving. Door de grondroerder hier al direct bij de terug- koppeling van zijn KLIC-melding op te attenderen, wordt een extra zekerheid gecreëerd en wordt de kans op beschadiging sterk verminderd. Als we in de hele graafketen gezamenlijk optrekken en de afspraken en regels naleven kunnen we veilig en gecontroleerd machinaal de grond bewerken.


Vanuit het KLO is een van de speerpunten het samenbrengen van de partijen en gezamenlijk te komen tot veilige grondroer- activiteiten. Hiervoor is in juni een aanvulling uitgebracht op de CROW richtlijn 250, namelijk de Instructiekaart Zorgvuldig Graven. Deze is te downloaden via OTAR Digitaal en op www.


64 Nr.7/8 - 2013 OTAR


klo.nu. Door middel van een simpel, maar duidelijk stappen- plan leidt de instructiekaart u door het proces van de graaf- melding tot en met het veilig uitvoeren van de graafactiviteit.


In dit artikel wordt ingezoomd op de preventieve maatregelen van Gasunie om graafschade te voorkomen en de behande- ling van een KLIC-melding die bij Gasunie wordt aangebo- den.


Preventieve maatregelen


Gasunie heeft sinds lange tijd het voorkomen van graafscha- des aan haar leidingen hoog op de agenda staan. Door de aandacht hiervoor binnen het bedrijf en het beschikbaar stel- len van de benodigde middelen, is Gasunie er in geslaagd het aantal schades fl ink te verminderen. Het streven is te ko- men tot nog minder schadegevallen. Eén van de preventie-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72