This page contains a Flash digital edition of a book.
zodat de daaraan liggende bedrijven beter bereikt en bediend kunnen worden via het water. De andere twee projecten zijn ‘Omlegging Zuid-Willemsvaart tussen de Maas en Den Dun- gen’ en ‘Verhoging van de brug in de A50 over de Zuid-Wil- lemsvaart’. De omlegging betreft het nieuw te graven negen kilometer lange Maximakanaal langs de A2 aan de noordoost- kant van Den Bosch, waardoor de vrachtvaart niet langer door de Bosche binnenstad hoeft.


Risico’s en kansen “In de aanbesteding van het project opwaardering Zuid-Wil- lemsvaart lag de nadruk niet op wát er gemaakt moest wor- den, maar op de risico’s en kansen die zich daarbij zouden kunnen voordoen. Niet de technische werkzaamheden dus, maar de omstandigheden waaronder deze uitgevoerd moes- ten worden”, vertelt Johan van Alphen, vanuit ingenieursbu- reau Tauw als omgevingsmanager namens de aannemers- combinatie Vissers-Ploegmakers/F.P.H. Ploegmakers actief in het project. “Alle aanbieders werd gevraagd daarvoor een ri- sico- en kansendossier op te stellen, en ook de opdrachtge- ver deed dat van zijn kant. Vervolgens zijn bij de inschrijven- de aannemers sleutelfunctionarissen geïnterviewd om vast te stellen in hoeverre zij de opdracht hadden begrepen en de ex- pertise voor een succesvolle uitvoering daarvan in huis had- den.”


De dossiers en interviews vormen bij Best Value Procurement (BVP) de basis waarop de aanbiedingen beoordeeld worden en de beste aannemer of leverancier geselecteerd wordt. “Dat we in de aanbestedingsfase de tijd moesten nemen om met de opdrachtgever in discussie te gaan over hoe wij de gesig-


naleerde knelpunten zouden gaan aanpakken, was voor ons wel even wennen”, vult Ploegmakers aan. Maar het bleek ook een positieve ervaring. “Wij kregen de gelegenheid om dui- delijk te maken dat we wisten wat voor de opdrachtgever be- langrijk is.”


Lef, creativiteit en expertise Na het doen van de Economisch Meest Voordelige Inschrij- ving (EMVI) kreeg de combinatie Vissers-Ploegmakers/F.P.H. Ploegmakers in de zogenoemde pre-awardfase de ruim- te om de projectopdracht zelf in detail uit te werken. “Ons werd op voorhand de kans geboden om een eigen invulling te geven aan het ontwerp, het verkrijgen van vergunningen en uitvoeren van de werkzaamheden. Overigens, wel binnen de randvoorwaarden en projectscope van de opdrachtgever. Zo ontstaat een vertrouwensbasis voor samenwerking, waar- op hoeveelheden niet meer in twijfel worden getrokken”, licht Ploegmakers toe. “Als je volgens de specificaties van de op- drachtgever werkt en er doet zich gaandeweg het project een probleem voor, dan is het vaak moeilijk om alsnog op je ei- gen aanpak terug te vallen. En in bepaalde fasen van het pro- ject kán je vaak niet meer terug omdat dit teveel geld kost of technisch niet mogelijk is.” Van Alphen stelt dan ook vast dat lef, creativiteit en expertise van de aannemer beloond worden in de Best Value Procurement-aanpak. “Maar je moet wel in staat zijn om het goed te verwoorden en uit te leggen”, voegt hij eraan toe.


Expertise


De BVP-aanpak blijkt goed te werken voor infrastructuurpro- jecten waarbij het inmiddels standaard is dat de omgeving


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72