This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Uitvoering niet los zien van onderhoud’


John van Steen, Infra Sensor Solutions


Zowel voor de overheid, het bedrijfsleven als de gebruikers is de beschikbaarheid van de in- frastructuur van enorm belang. Om een optimale beschikbaarheid te realiseren is de voor- spelbaarheid van onderhoud essentieel. Het is tevens belangrijk voor het reduceren van de Total Cost of Ownership. Volgens John van Steen, directeur van Infra Sensor Solutions, kan tijdens het aanbieden van een tender, de uitvoerende fase niet meer los worden gezien van de periode van beheer en onderhoud.


anbestedingen in de infrastructurele sfeer worden te- genwoordig vaak als DBFM contracten in de markt gezet. Vooral omdat de periode van onderhoud steeds meer tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtne- mer behoort, worden de kansen en risico’s duidelijk in kaart gebracht. Om de scoringskans te vergroten is het van groot belang dat hier slim mee omgegaan wordt. Het gaat om grote bedragen en verantwoordelijkheden, dus om enkel op basis van onderbuikgevoel te beslissen over de mate van onder- houd brengt veel te grote risico’s met zich mee.” Van Steen signaleert een tendens dat de aannemers een TOP 10 of TOP 20 samenstellen met onderhouds- en storingsgevoelige com- ponenten en dat deze specifi eke componenten gemeten wor- den zodat statistieken over de characteristieken kunnen wor- den opgebouwd om op deze manier de deformatie te kunnen voorspellen en daarmee de mate van benodigd onderhoud te kunnen bepalen. Van Steen geeft aan dat dit uiteindelijk niet alleen de kosten reduceert maar dat dit ook zal zorgen dat de beschikbaarheid van de objecten of trace’s wordt vergroot. “De overlast van onderhoudswerkzaamheden zal dus worden beperkt voor de gebruikers van de infrastructuur.”


A Verschillende overheden hebben momenteel te kampen met


een enorme toename van de belasting en het gebruik van kunstwerken en wegen, terwijl de budgetten voor het on- derhoud van deze componenten erg onder druk staan. Deze enorme gebruikstoename is tot voor een aantal jaren terug niet voorzien, stelt Van Steen. “Om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen is het van belang om een beter inzicht in het gedrag van deze infrastructurele objecten onder de toene- mende belasting te verkrijgen. Dat is mogelijk door het verza- melen van allerlei relevante meetdata en het interpreteren van de statistieken die zijn verkregen door het meten van de di- verse objecten. Instellingen als TNO werken al jaren aan mo- dellen om verzamelde data te analyseren en interpreteren. De uitkomst uit deze modellen wordt gebruikt voor het onder- steunen van onderhoudsbeslissingen”, aldus van Steen. “In- fra Sensor Solutions is gespecialiseerd in het defi niëren van de benodigde meetopstellingen, het meten en het leveren van de verzamelde data. Deze data kan vervolgens worden inge- bracht in de specifi eke modellen en kan worden omgezet naar de juiste informatie om een gedegen op de toekomst voorbe- reid asset management in te richten.”


Meer informatie: www.infrasensorsolutions.com


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72