This page contains a Flash digital edition of a book.
Grip op ruim 30.000 assets


Ook investeringen in metro- en tramnetwerken moeten steeds kosteneffi ciënter en effectie- ver plaatsvinden vanwege de economische crisis. Dit vereist inzicht in de actuele conditie van het areaal, de restlevensduur en de bijbehorende economische waarde. Advies- en inge- nieursbureau Movares is recent een meerjarige meetcampagne gestart om de Dienst Metro van de gemeente Amsterdam alle benodigde data te leveren van de meer dan 30.000 assets.


E


en gigantische exercitie, noemt Erik Bijlsma van de Dienst Metro Eigendom & Beheer het. Aanleiding hier- voor vormt de koerswijziging om niet langer contractu-


eel te sturen op input, maar het dagelijks onderhoud groten- deels outputgestuurd te contracteren op basis van functionele eisen. Dit vanaf het moment waarop de Stadsregio via inbe- steding de nieuwe concessie voor het tram- en metrovervoer in Amsterdam verleent aan GVB. Bijlsma: “De budgetten wor- den elk jaar krapper. Enerzijds willen we GVB ruimte geven om eigen processen te optimaliseren, anderzijds willen we dat onze belangen worden behartigd. In die discrepantie is het idee voor de ‘nieuwe’ meetcampagne ontstaan. Op basis van de resultaten kunnen we een goed onderbouwde meerjarige vervangingsplanning afgeven aan onze fi nancier. Als eigenaar zijn wij er niet alleen verantwoordelijk voor dat de railinfra- structuur en bijbehorende systemen functioneel ter beschik- king staan van de exploitant en dat alle vervoersbewegingen veilig verlopen, maar wij nemen ook onze verantwoordelijk- heid ten opzichte van de investeerder.”


Multidisciplinair De afgelopen maanden heeft Movares per object een meet- methodiek ontwikkeld op basis van de NEN2767 Conditieme- ting Infrastructuur en specifi caties en meetprotocollen opge- steld voor alle typen objecten die de Dienst Metro in beheer heeft, inclusief communicatiemiddelen, ict en energievoorzie- ning. Per object is een degradatiecurve vastgesteld, met daar- in aandacht voor drie aspecten: de economische, technische en functionele waarde. Jonas Kramer, projectmanager bij Mo-


vares: “De Dienst Metro wil op alle niveaus kunnen rappor- teren en communiceren: met engineers, contractnemer GVB, het middenmanagement en de directie. Ons voordeel is dat we multidisciplinair werken; naast inhoudelijke kennis hebben we ook kennis van processen en economische aspecten. Om die reden zijn wij gevraagd de meetmethodiek te ontwikkelen en inhoudelijk de aanbesteding te begeleiden. Het is belang- rijk goed overzicht te houden en duidelijk te communiceren met de diverse stakeholders. Een hele uitdaging, zeker gezien de complexiteit en de krappe planning.”


Schat aan informatie


Half september is de aanbesteding afgerond en zijn de eer- ste metingen gestart, eind november moet Movares de eerste managementrapporten gereed hebben. Volgens Bijlsma ver- loopt het proces ‘boven verwachting’. “We genereren op deze manier een schat aan informatie. Movares analyseert alle data die de metingen opleveren. De resultaten zijn input voor de jaarlijkse managementrapportage die overzicht geeft van de actuele status quo van het volledige areaal. De komende vijf jaar trekken we samen op om de specifi caties bij te werken op basis van de meest recente inzichten en jaarlijks te toetsen of de methodiek nog steeds volstaat. Over vijf jaar zijn we nog beter in staat om aan de hand van de degradatiecurves van alle 30.000 assets uitspraken te doen voor de lange termijn.”


Meer informatie:


http://movares.nl/werkveld/assetmanagement/ Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72