This page contains a Flash digital edition of a book.
Havenbedrijf Rotterdam en World Class Asset Management


Het Havenbedrijf Rotterdam is zich er al jaren bewust van dat invoering van Asset Manage- ment (AM) noodzakelijk is om het beheer en onderhoud van haar assets op een professio- nele manier uit te voeren. Met het besluit te willen behoren tot de allerbeste in de wereld op het gebied van AM heeft zij deze methodiek geïmplementeerd en is inmiddels PAS55 gecer- tifi ceerd. Het Havenbedrijf Rotterdam gebruikt AM om het primaire proces van de haven te ondersteunen en risico-gestuurd en kosteneffectief te beheren en onderhouden.


O


m onze klanten van dienst te zijn, hebben wij een uitgebreid arsenaal aan assets; wegen, kademuren, kunstwerken, railverbindingen, vaarwegen, gebou- wen, vaartuigen, et cetera.” zegt Paul de Beijer, directeur As- set Management van het Havenbedrijf. “Het is van groot be- lang dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze assets voldoen aan eisen die we daaraan stellen tegen de laagst mogelijke kosten.”


Om dat te realiseren is volgens De Beijer een AM-systeem nodig waarin risicomanagement wordt gekoppeld aan de- gradatiemodellen en inspectiegegevens. Voor de ontwikke- ling van dit AM-systeem en de implementatie daarvan heeft het Havenbedrijf samen met Traduco en SIMCO Technolo- gies de handen ineen geslagen. Deze samenwerking heeft het Kademuren Modellering Systeem (KMS) opgeleverd. Dit AM- systeem werd aanvankelijk alleen voor de kademuren ontwik- keld en ingezet, maar is inmiddels de spil in het AM-web voor alle assets van het Havenbedrijf.


“KMS stelt ons mede in staat de status van onze stalen en betonnen constructies te bepalen op basis van modellen. Met metingen toetsen we aan deze modellen. Zowel de natte als de droge kant is voor ons op deze manier te monitoren. Met


geavanceerde degradatiemodellen en risicomanagement wor- den beheer en onderhoud gestuurd en geborgd,” aldus De Beijer. Hij vervolgt: “De combinatie van de twee specialisten SIMCO en Traduco, gecombineerd met onze kennis en erva- ring heeft het mogelijk gemaakt dit vooruitstrevende systeem te realiseren. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een joint Ven- ture tussen Traduco en SIMCO, waarmee wij een strategisch partnership hebben gesloten. Wij zijn nu bekend met de sta- tus van onze assets, kennen de degradatiepatronen – van be- ton en staal – en de risico’s die we lopen als we niet tijdig preventief onderhouden. De gevolgen van uitstel van onder- houd worden ons nu in één oogopslag duidelijk. Deze bena- dering heeft het voor ons mogelijk gemaakt al onze assets op een gestructureerde en geborgde manier te beheren. De im- plementatie van AM, ondersteund door het KMS, helpt ons de assets te beheren en onderhouden op basis van risicoma- nagement gekoppeld aan degradatiemodellen tegen de laagst mogelijke kosten. Het geeft ons rust en vertrouwen in hetgeen wij willen zijn namelijk: Dé global hub van Europa voor contai- ners, fuel en energy-stromen.”


Meer informatie: www.traduco.nl


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72