This page contains a Flash digital edition of a book.
OPLEIDINGEN


Waarom we niet zonder verkeersmanagement kunnen


De studie van verkeersstromen is maat- schappelijk uiterst relevant, omdat het doelgericht sturen op verkeersstromen essentieel is. Zo is verkeersmanagement effectief in de strijd tegen fi les op de au- toweg en bij het veilig geleiden van groe- pen mensen tijdens evenementen. Te kst: Prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn (TU Delft)


Zolang het niet te druk is, is het verkeerssysteem prima in staat om zichzelf te organiseren. Toch is de coördinatie niet georkestreerd, maar is er sprake van complexe zelf- organisatie. Als het snel drukker wordt binnen een ver- keersstroom ontstaat er stagnatie. Zelforganisatie slaat dan om in chaos. Een goed voorbeeld hiervan is de spook- fi le ofwel fi legolf. Zonder enige aanleiding ontstaat er op- eens een fi le. Slechts één enkele automobilist verstoort het patroon en dit heeft een verstrekkend en langdurig ef- fect. Dit is slechts een enkelvoudig probleem. Complexer wordt het binnen netwerken. Ineffi ciënte zelforganisatie veroorzaakt daar terugslag: een knelpunt in de ene ver- keersstroom veroorzaakt hinder in de andere verkeers- stroom. Zo verspreiden fi les zich als een olievlek over het netwerk.


Ingrijpen op verkeersstromen is vanaf een bepaald mo- ment dus noodzakelijk. Maar hoe pak je het aan? Binnen verkeersmanagement onderscheiden we vier typen op- lossingen. Terugslag en wachtrijen voorkomen: dit wordt onder andere gedaan met toeritdoseerinstallaties. Door- stroming verhogen: het bijschakelen van een spitsstrook en het beperken van de snelheidslimiet. Verkeer optimaal over het netwerk verdelen: nauwkeurige en betrouwbare verkeersinformatie (fi lenieuws) is zeer belangrijk, en met name voorspellingen. Een deel van de weggebruikers zal een andere route kiezen en zo de ‘restruimte’ meer benut- ten. Instroom gebied beperken: het aantal verkeersdeel-


nemers in het netwerk binnen het kritische aantal hou- den. Indien de juiste sturingsprincipes worden toegepast en de verkeersdeelnemers zich gedragen volgens de ad- viezen, dan wordt de instroom beperkt.


De echte winst van verkeersmanagement zit in de gecoör- dineerde inzet van de maatregelen. Door de oplossingen in samenhang in te zetten, kan de beschikbare infrastruc- tuur nog beter worden benut. Om hierin echte stappen te kunnen zetten, zijn grootschalige praktijkproeven nodig. Vooralsnog stokt de voortvarendheid bij het maken van mooie plannen. Verkeersmanagement moet gezien wor- den als voorwaarde voor een veilige en effi ciënte doorstro- ming. De nieuwe kijk op verkeersmanagement, waarbij proactief en in samenhang oplossingen ingezet worden, ondersteund door nieuwe technologie en intelligente voertuigen, biedt grote kansen voor een effi ciënter, scho- ner en veiliger vervoersysteem.


IN-CARSYSTEMEN EN VERKEERSMANAGEMENT - NIEUW!


26 en 27 november 2013


De cursus geeft theoretisch inzicht in de werking van vooral coöperatieve in-carsystemen en de mogelijke effec- ten daarvan op bestuurder en verkeersstroom. Ook geeft de cursus praktische handvatten als het gaat over de be- schikbare technologie, actuele toepassingen voor ver- keersmanagement en de benodigde samenwerking.


DE ROL VAN VERKEERSMANAGEMENTCENTRALES VAN DE VERSCHILLENDE OVERHEDEN Met bezoek aan een regionale verkeerscentrale 12 en 13 december 2013


De cursus gaat over de ontwikkeling en het functioneren van de verkeerscentrales in Nederland. Ook wordt inge- gaan op de verschillende mogelijke ontwikkelingsrichtin- gen voor de verkeerscentrales in de toekomst en wordt het besluitvormingsproces behandeld.


Meer informatie: www.pao.tudelft.nl


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72