This page contains a Flash digital edition of a book.
secties aan elkaar tot een lengte van 54 meter. In totaal had- den we drie van deze strengen, die dus allemaal klaar lagen op het maaiveld. Ter plekke werden ze getest en gecoat. Ge- durende de intrekwerkzaamheden moesten de drie strengen met twee lasverbindingen tot één boogbuis worden gemaakt. Dat was een grote uitdaging. De bogen kwamen uit op een hoogte van 54 meter en op een dergelijke hoogte is met de huidige lastechnieken niet eerder een verbinding gerealiseerd. We moesten dus een manier ontwikkelen om het lasproces zo verticaal mogelijk te maken. Het idee was aanvankelijk om de streng met een kraan de lucht in te hijsen en dan te lassen. Maar met wind is zoiets onmogelijk. We losten dit op door in plaats van een mobiele kraan een vaste opstelling en in- stallatie te ontwikkelen zodat we dit boogvormingsproces vei- lig en effi ciënt konden uitvoeren. Vervolgens werden de lei- dingstrengen de boorgangen ingetrokken; binnen 36 uur was dat voltooid. Dat is dan ook een heel groot extra voordeel van deze werkwijze: dat het voor omwonenden vrijwel geen im- pact heeft. We boren aan de ene kant in het land en komen er verderop weer uit. Van het tussenliggende traject merk je bo- vengronds niets. Dus omleggingen voor het verkeer en over- last voor mensen die problemen hebben met de trillingen van heien hebben we kunnen voorkomen. En alles bleef in tact, ook de twee bestaande damwanden bij de dijk, die maar liefst veertien meter diep liggen - we hebben er gewoon onderdoor geboord.”


Niets van te zien


Dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de werk- zaamheden en dat er straks helemaal niets meer van te zien is - dat is dan ook randvoorwaarde bij de hele aanleg van de nieuwe gastransportleiding, legt Van Dijk van Gasunie uit. “We hebben bij alle fases van het traject overleg met alle par- tijen die ermee te maken hebben. Dat begon natuurlijk met


vooroverleg met de diverse overheidsinstellingen. Voor de noodzakelijke vergunningen hadden we contact met Rijks- waterstaat, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Verder hebben we van het begin af aan een heel pakket maatrege- len gevolgd waarmee we zo dicht mogelijk bij de mensen za- ten die overlast zouden kunnen ervaren. De mensen in de directe omgeving van het bouwtraject en van de transport- routes kregen bijvoorbeeld een brochure met informatie in de bus. Daarnaast publiceerden we voor deze omwonenden, en ook voor degenen in de wat wijdere omgeving, informatie in de huis-aan-huisbladen en op het internet. En alle scho- len in het gebied hebben we voorzien van een speciaal pak- ket waarmee we voorlichting geven over gevaren als die van dode hoeken van vrachtwagens. Intussen zijn we actief op facebook en twitter; via die media kunnen we een mooi in- kijkje geven in ons werk. Op bouwplaatsen, die streng ver- boden terrein zijn voor particulieren, kunnen mensen zo toch een kijkje komen nemen. Dat wordt erg gewaardeerd, merken we. Verder hebben we natuurlijk intensief overleg met grond- eigenaren - vaak agrariërs - en gemeenten, waterschappen en wegbeheerders.”


Het opruimen van de rommel en het herstellen van eventu- ele schade hoort ook bij het voorkomen van overlast. Bij de agrarische delen van het traject zal wanneer de leiding is ge- legd, de grond uit de sleuf worden teruggestort en aange- vuld met zand of schors van het werkterrein. Daarop wordt de vruchtbare aarde teruggeplaatst die in de eerste fase was afgegraven en opzij gelegd. Vervolgens wordt er geploegd, gefreesd en soms wordt er gras ingezaaid of wordt de be- planting hersteld. Zo wordt er alles aan gedaan om dit netjes af te ronden. Straks zullen alleen gele markeringspalen eraan herinneren dat hier een leiding is gelegd.


60 Nr.7/8 - 2013 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72