search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
een tunnel helpt om een specifieke reno- vatiescope te kunnen opstellen voor zijn tunnel. Alle informatie die voortkomt uit dit proces, gaat mee in de aanbesteding.”


Maatschappelijke inzichten Ook maatschappelijke inzichten hebben zich ontwikkeld. Karin de Haas: “Waar vroeger uitsluitend werd gekeken naar objectveiligheid van een tunnel wordt nu gekeken naar systeemveiligheid, dus een tunnel als onderdeel van een sys- teem. Hoe gaan we de systeemveilig- heid digitaal aantonen? Hoe gaan we virtueel opleiden, trainen en oefenen? Hoe gebruiken we hulpmiddelen die ervoor zorgen dat er niet meer uitge- breid in het veld getest moet worden, waardoor een tunnel ná realisatie bijna gelijk in gebruik genomen kan worden. Hoe gaan we om met duurzaamheid en circulariteit? Aspecten als energie- reductie, inzicht in mogelijkheden van verduurzaming, onder andere van tun- nelverlichting, een depot voor tweede- hands onderdelen passeren de revue. Het COB zorgt ervoor dat deze proces-


8 Nr.4/5 - 2020 OTAR


sen worden gefaciliteerd. Het doorlo- pen van het proces is daarbij vaak nog belangrijker dan de oplossing.”


Kabels en leidingen Naast de grote renovatieopgave van tun- nels staat Nederland ook voor een grote opgave als het gaat om ondergrondse kabels en leidingen. De Haas: “Er wach- ten grote maatschappelijke opgaven zoals


energietransitie, klimaatadapta-


tie, uitrol van 5G en de groei van ste- den, náást de vervangingsopgave: veel kabels en leidingen zijn aan het einde van hun geschatte levensduur. Gelet op deze ontwikkelingen heeft het COB ‘Common ground voor ondergrondse infra’ geïnitieerd. Dit is een kennis- analyse om te komen tot een overall- strategie voor aanleg, beheer en onder- houd van kabels en leidingen. Om de opgaven voor ondergrondse infra effec- tief en efficiënt aan te pakken, is er een opzet gemaakt voor een gezamenlijk kennisprogramma.


Binnen dat pro-


gramma vindt kennis- en informatie- uitwisseling plaats.”


Samenhang “Om tot één integrale aanpak te komen wordt er gewerkt aan zowel een helder inzicht in de grootte van de problematiek als aan de informatie die partijen nodig hebben om keuzes voor bijvoorbeeld nieuwe energiesystemen te maken. Ook wordt er gekeken naar een overkoepe- lende regie en samenwerking op strate- gisch, tactisch en operationeel niveau, naar het creëren van een gelijk speel- veld, het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving en het ontwikkelen van adequate vereveningsstrategieën. Er wordt gewerkt aan het adaptief plan- nen en programmeren (van 3D naar 4D), zodat gemeenten en netbeheerders slim


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64