search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“DE COMBINATIE VAN CIVIEL EN BOUW MAAKT DE OPGAVE COMPLEX EN MULTIDISCIPLINAIR”


trekkelijke ontwikkelregio van Neder- land te zijn op het gebied van circulaire economie. It Swettehûs is dan een mooi en aansprekend visitekaartje”, stelt Lan- tinga, die het ambitiedocument opstelde in samenwerking met experts en gebrui- kers. De lat voor de opdrachtnemer ligt hoog: maar liefst 40 procent van de gebruikte materialen moet secundair zijn en van de overige 60 procent dient mini- maal 40 procent biobased te zijn. “Een behoorlijke uitdaging”, beaamt Lantinga. “Daarnaast willen we een energieneu- traal gebouw,


liefst zelfs energieposi-


Johannes Klimstra (Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Trienke Lantinga (provincie Fryslân), hier in de tijdelijke bediencentrale


tief. It Swettehûs komt te staan in een waterrijk gebied, aan het Van Harinx- makanaal. Dit belangrijke Friese vaar- water is in eigendom en beheer van de provincie en daar willen we gebruik van maken voor de energievoorziening. Last but not least moet It Swettehûs ook een prettige werkomgeving bieden aan de circa veertig medewerkers die straks hun werk gaan uitvoeren op deze loca- tie, die zowel vanaf de weg als vanaf het Van Harinxmakanaal in het oog springt.”


Complex en multidisciplinair De inschrijvingen van de partijen die meedongen naar de Europese aanbe- steding, werden met name gescoord op kwaliteit (80 procent) en daarnaast op


bedieningscentrum”, zegt Trienke Lan- tinga, projectleider bij de provincie Frys- lân en al vanaf het begin betrokken bij de nieuwbouw van It Swettehûs. “Zoals het er nu uitziet, worden er uiteindelijk circa veertig bruggen aangesloten op de post, in de toekomst wellicht nog een paar meer. De systemen kunnen vijftig brug- gen aan en met uitbreiding is het zelfs mogelijk zestig bruggen te gaan bedie- nen. De verwachting is dat we daarmee de komende decennia vooruit kunnen.”


Behoorlijke uitdaging In het programma van eisen van de pro- vincie geldt circulariteit als voornaamste speerpunt. “De provincie Fryslân heeft de ambitie om in 2025 de meest aan-


OTAR Nr.4/5 - 2020 49


prijs (20 procent). Gegadigden moesten een plan van aanpak en kansendossiers aanleveren in reactie op het programma van eisen en de ambities. “Verder was een interview met de projectleider en ontwerpleider van de opdrachtnemer onderdeel van de beoordeling. Het is mensenwerk en vanwege de samenwer- king in een bouwteam wilden we weten of deze personen de opgave doorgrond- den en welke aanpak hun voor ogen stond”, verklaart Lantinga. “De com- binatie van civiel en bouw maakt de opgave complex en multidisciplinair, en onze circulaire ambities vormen tevens een technische uitdaging.” Uiteindelijk kwam Bouwgroep Dijkstra Draisma als beste uit de bus. De provincie koos voor een hybride contractvorm, een bouw- teamovereenkomst gevolgd door een Design-Build-Maintain-contract;


eind


juni werd het defi nitief ontwerp goed- gekeurd


door Gedeputeerde Sta-


ten. Nu de bouwteamfase is afgerond, gaat Bouwgroep Dijkstra Draisma dit najaar van start met de realisatie van het gebouw. “Op 1 december 2021 is de nieuwe bediencentrale klaar voor gebruik, is er een werkzaam Swettehûs en kunnen we ook het tijdelijke onder- komen van de brugbediening ontman- telen. Naar verwachting zal uiterlijk op


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64