search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
1 juni 2022 het hele project gereed zijn”, stelt Johannes Klimstra, projectleider bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, die de eerste tien jaar tevens het onderhoud van de nieuwe centrale voor haar reke- ning neemt.


Expertise en slagkracht Zoals vaker


in projecten koos Bouw-


groep Dijkstra Draisma voor samenwer- king in een consortium. Voor It Swettehûs bestaat dat uit De Waard (terreinwerk- zaamheden),


(landschapsarchitect).


“WARMTEWISSELAARS ONTTREKKEN WARMTE OF KOUDE AAN HET VAN HARINXMAKANAAL”


ingenieursbureau Sweco,


GEAR architecten, installateur ITBB en Donkergroen


“We werken samen op basis van erva- ring in eerdere projecten, zoals bijvoor- beeld het Afsluitdijk Wadden Center. De lijnen zijn kort, je verstaat elkaar goed”, zegt Klimstra, die bewust opteerde voor lokale partijen. “Je kent elkaars werk en zit letterlijk dicht bij elkaar. Zo heb- ben we in dit consortium expertise en slagkracht bij elkaar kunnen brengen. Daarnaast is de social return, in dit geval lokale werkgelegenheid, makkelijker


damwanden en een restpartij deuren vastgelegd. “De damwanden zijn een beetje krom en de lengte komt niet hele- maal overeen met ons plan. De beschik- baarheid is in dit geval leidend, dus moeten we het ontwerp aanpassen. De partij deuren sluit qua hoeveelheid goed aan bij wat wij nodig hebben. Aantallen mogen ook niet te groot zijn, want wat doe je dan met het restant?”, vertelt hij. “Kwaliteit


is uiteraard ook belang- in


te vullen.” De grootste uitdaging zijn de circulaire ambities, op de voet gevolgd door de strakke planning. “In Nederland is nog niet eerder een gebouw gereali- seerd met een dergelijke hoge mate van circulariteit, met name het percentage gebruikte materialen”, aldus Klimstra. “Ik ben er overigens wel van overtuigd dat het steeds meer die kant op zal gaan. De coronacrisis laat zien hoe afhankelijk we zijn van leveringen van over de hele wereld. Dan is het verstandig lokaal te kijken wat er te hergebruiken valt, een oplossing waar tot nu toe gemakshalve niet voor gekozen werd.”


Beschikbaarheid leidend Om de complexiteit te illustreren, geeft Klimstra een aantal voorbeelden. “Bij nieuwbouw weten we precies waar materiaal aan moet voldoen, zijn de prij- zen en de kwaliteit bekend. De architect maakt zijn ontwerp, we weten welke materialen geëigend zijn en wat ze kos- ten. In geval van een circulair gebouw ken je de beschikbaarheid niet, zijn er geen garantiecertificaten en passen de hoeveelheden niet één op één op wat wij nodig hebben. Verder moet je maar zien tegen welke prijs en wanneer er geleverd kan worden.” Inmiddels heeft Klimstra onder meer gebruikte stalen


50 Nr.4/5 - 2020 OTAR


rijk, het gebouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aan het programma van eisen van de provincie. Maar materialen van voor 1998 beschikken niet over een CE-keurmerk, dus strikt formeel voldoe je op sommige onderdelen niet aan de eisen. Dat vergt overleg met de toet- sende instanties en de opdracht gever over hoe zij tegen gelijkwaardigheid aankijken. Kortom, een intensief traject, waar we erg veel van leren voor volgende projecten.”


Hergebruik van warmte De


toepassing van waterbouwkundig


hout is een manier om de nautische func- tie van It Swettehûs te onderstrepen en de centrale een eigen karakter te geven. Zo


bestaat van de de


bijvoorbeeld uit meerpalen die gemaakt zijn


tropische hardhoutsoort


Basralocus en al een leven achter de rug hebben. Verder maken installaties gebruik van de waterrijke omgeving om het bediengebouw energieneutraal te maken. “Warmtewisselaars in het Van Harinxma- kanaal onttrekken warmte of koude aan het oppervlaktewater en zorgen daar- mee voor verwarming c.q. koeling van het gebouw (aquathermie)”, zegt Klimstra. Ook de warmte die wordt geproduceerd in de drie grote serverruimten voor de bedien- centrale, wordt opgevangen via


‘phase


changing materials’ die overdag warmte opnemen en op andere momenten naar behoefte weer afgeven in de werkplaats.


hoofddraagconstructie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64