search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
in de tijd stonden gepland naar voren gehaald konden worden, om ze te kun- nen uitvoeren onder betere condities. Ook werden kansen bezien om extra werkzaamheden uit


te voeren binnen


lopende contracten. Alle grotere contracthouders is half april gevraagd om de mogelijkheden te ver- kennen binnen de eigen contracten, de gebieden en de projecten volgens de genoemde criteria.” Theo Winter: “De eerste inventarisatieronde heeft 490 kansen opgeleverd. Diverse


rolhou-


Theo Winter: “Voor de onderhoudsop- gave en de versnelling van de tenders bij de vernieuwbouw stond de Task- force aan de lat om vóór de bouwvak met voorstellen te komen. Die termijn was belangrijk om de voorstellen vanuit de Tasforce nog mee te kunnen nemen in de miljoenennota en de rijksbegro- ting.”


Financiële omvang Theo Winter: “Rijkswaterstaat zet jaar- lijks gemiddeld voor ongeveer €2 mil- jard in de markt. Daarvan zit er €600 miljoen in de onderhoudscontracten en de overige €1,4 miljard in de zoge- naamde


onderhoud en vernieuwbouw aan zien komen bedraagt €400 tot 500 miljoen per


jaar (zie EIB). Onderhoud maakt


daar voor €100 tot 150 miljoen deel van uit. In dat licht bekeken is de €44 mil- joen een eerste begin, maar voorals- nog een druppel op de gloeiende plaat. Vernieuwbouwprojecten


zijn voorts


afhankelijk van het succesvol doorlo- pen van de Raad van Stateprocedure. Die procedure is erg onzeker. Pas met Prinsjesdag zal duidelijk worden welke maatregelen de regering van plan is te nemen om de sector te ondersteunen.”


vernieuwbouwprojecten. De


minister (en staatssecretaris) heeft nu een eerste pakket van €44 miljoen ter beschikking gesteld, met name voor een versnelling van onderhoudsmaat- regelen, zoals asfaltwerkzaamheden, onderhoud en renovatie aan sluizen, tunnels of bruggen, of voor werk aan de kustlijnzorg. Ook de aanbesteding van de A58 en de A1 tussen Apeldoorn en Azelo en de aanpassing van het stationsgebied in Rijen zijn naar voren gehaald. Dat is een mooi gebaar, waar we als sector zeer content mee zijn. Echter, het moet wel in perspectief wor- den gezien. Het gat dat we als sector in


Werkgroep ‘A’ Tom van Eck: ”Binnen de taskforce hadden we twee werkgroepen, A en B, met ieder een eigen invalshoek. Werk- groep ‘A’ keek naar lopende contracten en hoe hier op korte termijn werkzaam- heden


versneld uitgevoerd konden


worden. Op de eerste plaats werden de werkbare uren verruimd, omdat door de coronacrisis de wegen aanmerkelijk leger waren dan voorheen. Daardoor konden werkzaamheden, die door het Minder Hinder-beleid ‘s nachts of


in


de weekenden hadden moeten wor- den uitgevoerd, nu zonder hinder over- dag uitgevoerd worden. Vervolgens is gekeken of werkzaamheden die later


“JE KUNT ZO’N SAMENWERKING OOK MET ANDERE INFRABEHEERDERS DAN HET RIJK OPTUIGEN”


14 Nr.4/5 - 2020 OTAR


keurd; die hebben geleid tot de eerder- genoemde €44 miljoen. Wij zagen nog mogelijkheden voor €75 miljoen, maar dat geld moest nog wel beschikbaar worden gesteld vanuit het ministerie. Verder was er nog een categorie van ongeveer €150 miljoen, die geen beper- king kende vanuit stikstof/PFAS, maar wel vanuit geld en voorbereidingsca- paciteit. Dat moest nog nader worden onderzocht.”


ders binnen Rijkswaterstaat beoordeel- den deze kansen op haalbaarheid. Zij beantwoordden vragen als: ‘Mag het? Is het iets waar we op zitten te wach- ten? Is er budget voor? Kan het con- tractueel? Hebben de werkzaamheden wel een relatie met de functie van het asset?’ Op basis van die inventarisatie werden er veertig voorstellen goedge-


Theo Winter


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64