search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CORONAGEVOLGEN VOOR DE BOUW LOPEN DOOR TOT 2022


Tom van Eck


als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coron- acrisis nog steeds sterk ervaren. In de periode 2022-2024 kunnen in de bouw vervolgens weer zeer hoge groeicijfers worden gerealiseerd, waarbij ook de arbeidscapaciteit weer sterk zal moeten toenemen.


Stikstof/PFAS-crisis Dat zijn overigens alleen de gevolgen van de coronacrisis. Door de stikstof/ PFAS-crisis is de voorbereiding van infraprojecten vertraagd, omdat er mas- saal door opdrachtgevers op de rem moest worden getrapt. Regeringsbeleid en uitspraken van de Raad van State maken het erg onzeker wanneer die pro- jecten wel op de markt gaan komen. De stikstof/PFAS-problematiek leidt ertoe


dat er momenteel al €400 miljoen niet op de markt kan komen. Daarom is de kans zeer reëel dat er vanaf komend najaar een dip komt in de omzet. Voor Rijkswaterstaat zal die naar verwachting nog tot in 2023 doorlopen. Daarom heb- ben de sector en de minister er samen de schouders onder gezet om de vele bedrijven in de bouw zo goed moge- lijk door deze tijd te loodsen en om de werkgelegenheid op niveau te kunnen houden. Het aanleggen en onderhouden van infrastructuur is essentieel voor het functioneren van de Nederlandse eco- nomie, omdat het veel werkgelegenheid genereert. De komende twintig jaar komt daar nog een gigantisch vervangings- en renovatieprogramma bij voor alle beheerders van naoorlogse infrastruc- tuur. Om die opgave aan te kunnen zal de sector wel overeind moeten blijven.”


Taskforce Infra Tom van Eck: “In het overleg met de minister is vastgesteld dat de produc- tie vertraagde, doordat de coronacrisis opstapelt bij de stikstof- en de PFAS-cri- sis. Er is toen een aantal acties geformu- leerd, waarbij onderscheid is gemaakt in handelingskaders en het werk uit onder- houd en vernieuwbouw. Het ene handelingskader ging over con- tracten, waarbij de vraag centraal stond: hoe gaan we om met het coronarisico in contracten die nu op de markt komen en hoe gaan we om met corona in nog lopende contracten? Het andere ging over liquiditeit. Daar speelde de vraag: hoe gaan we om met betalingen?” In een persbericht van de minister met de bouwsector van 22 april j.l. is aangege- ven hoe ze in willen spelen op deze las- tige marktsituatie. • Omdat er minder verkeer op de weg is, wil de minister extra onderhoud uit- voeren en toekomstig onderhoud naar voren halen. Verder wil ze kijken naar een versnelling van zogenaamde ver- nieuwbouwprojecten.


• Om voldoende liquide middelen te houden gaat Rijkswaterstaat zoveel mogelijk de betaaltermijnen in de con- tracten terugbrengen naar 1 maand en bij producten en diensten met een lange doorlooptijd naar meerdere ter- mijnen van een maand.


• Ook probeert Rijkswaterstaat vaart te houden in lopende en geplande aan- bestedingen, hoewel door de corona- crisis geen bijeenkomsten met groe- pen kunnen doorgaan. Door inzet van online-technieken kunnen er toch marktconsultaties en inspraak- en informatiebijeenkomsten plaatsvinden.


• Tot slot zal de minister soepel omgaan met knelpunten in de uitvoering, bij- voorbeeld op het gebied van plannin- gen, werktijden of inzet van mensen en materieel. Concreet gaat het dan om uitstel van termijnen, het versoepelen van het boeteregime en het verlengen van de duur van werkbare uren.


OTAR Nr.4/5 - 2020 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64