search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
de walmuren, waarbij ca 50% is vervan- gen door een nieuwe constructie. Gelijk- tijdig is door de gemeente gekeken naar de toegestane verkeersbelasting, wat heeft geleid tot een aslastbeperking op de wegen boven de middeleeuwse kel- ders van 1 ton wieldruk (aslast van 2 ton). In de jaren ’90 zijn kelders gere- noveerd op kosten van de gemeente én particuliere eigenaren. Ondanks deze uitgevoerde werkzaamheden werkt de gemeente vanaf 2008 opnieuw aan een project herstel wal- en kluismuren. Aan- leiding hiertoe was de verslechterende staat hiervan, waarbij opnieuw het zwaar verkeer, denk hierbij aan de bevoor- rading van winkels en horeca van de bin- nenstad, een belangrijke rol speelt.


Complexe


eigendomsverhoudingen De juridische eigendomsverhouding van de werfkelders is complex. De werven, werfmuren en de wal- en kluismuren zijn in eigendom zijn van de gemeente. De ruim 700 keldergewelven zelf zijn veelal eigendom van particuliere eige- naren, maar de straat die erboven loopt, is een openbare weg die in beheer is bij de gemeente. Onverantwoord gebruik van de weg veroorzaakt schade aan het gewelf. Een slecht onderhouden con- structie van het gewelf kan weer schade aan de weg veroorzaken. En als de kluis- muur (in gemeentelijk eigendom) gaat verzakken door uitspoeling van zand of door een slechte fundering, zal de aan- sluitende werfkelder


(particulier eigen-


dom) daar zeker ook schade van onder- vinden. Zeker is dat zowel particuliere eigenaren als de gemeente baat heb- ben bij een keldergewelf dat in goede staat


verkeert. Een dergelijk project


is groot en complex voor een stad als Utrecht. Dit heeft geleid tot forse tijd- en budgetoverschrijdingen van het in mei


ZWAARDER BELAST WORDEN DAN


WAAR ZE DESTIJDS VOOR ONTWORPEN ZIJN


WORDEN VEEL DE WERVEN Gebruikte termen


Kademuur: vormt de scheiding tussen water en openbare weg Werven zijn een tussenniveau tussen water en de openbare weg ten behoeve van op- en overslag van goederen Walmuur: vormt de scheiding tussen water en werf Werfmuur: vormt de scheiding tussen werf en openbare weg Kluismuur: vormt de scheiding tussen water en openbare weg bij afwezigheid van de werf, maar bij aanwezigheid van kelders


De naam van de auteur is bekend bij de redactie. OTAR Nr.4/5 - 2020 45


2019 stilgelegde project herstel wal- en kluismuren. Er wordt nu veel aandacht besteed aan de projectorganisatie en projectsturing en aan de voorbereiding van de verdere realisatie, die op zijn vroegst in 2022 weer wordt opgepakt. In het onlangs verschenen Plan van Aan- pak staat de vervolgaanpak beschreven, waarin onder andere samenwerking van de gemeente met de particuliere eigena- ren van de kelders wordt aangekondigd.


Hoe nu verder? Een integrale aanpak is nodig, waarbij een zorgvuldig verkeersbeleid, hand- having en het herstel van de werfkel- ders hand in hand gaan. De gemeente Utrecht werkt de laatste jaren aan een reductie van het vele en zware verkeer dat de oude binnenstad binnenrijdt. Zonder handhaving is dit echter niet meer dan window dressing. Aslast- en fysieke breedtebeperking voor


(vracht)


verkeer, verbodsborden en een effectief verkeersplan zijn nodig, omdat anders, ondanks grote investerin- gen in de van oorsprong middeleeuwse tie,


construc- de constructie niet


meerjarig zal standhouden en wederom werkzaam- heden noodzakelijk zullen zijn. Het erfgoed verdient het om na vele jaren van overlast weer bewonderd te kunnen worden door de inwoners (hun ‘stadsie’ ) en de vele bezoekers.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64