search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vergelijking MKI verschillende typen beschoeiingen - Bron Nibe


NAAR DE TOTALE MILIEU-IMPACT TE KIJKEN


Damwand met houten deksloof gaat aan- zienlijk langer mee - Bron Wijma Kampen


Modulair gaat langer mee Een andere manier om bij te dragen aan circulariteit is het verlengen van de gebruiksduur. Het modulair maken van kunstwerken kan daarin bijdragen, omdat deze dan beter onderhoudbaar en eenvoudiger vervangbaar zijn en minder locatiegebonden. Dat geldt ook voor houten bruggen; uit onderzoek naar houten modulaire bruggen blijkt dat deze veel mogelijkheden bieden. Twee studenten van Hogeschool Win- desheim analyseerden tijdens hun afstu- deerproject, dat ze bij ingenieursbureau Westenberg uitvoerden, de afmetingen van Nederlandse houten bruggen. Ook spraken ze met verschillende gemeen- ten en andere stakeholders zoals aan- nemers en Centrum Hout. Na het bepa- len van de kritische factoren ontwierpen ze een standaard houten brug. Daar- voor stelden ze een bouwpakket samen met oplossingen voor onder meer de afstandhouders en een kliksysteem voor de dekelementen. De studenten ver- wachten dat door de detaillering en ver- duurzaming de gemiddelde levensduur van een standaard modulaire houten brug 60 jaar is, waar dat nu 40 jaar is. Vervolgonderzoek is nodig om te testen of het modulaire concept in de praktijk goed werkt.


24 Nr. 4/5 - 2020 OTAR


BELANGRIJK OM


Brug gemaakt van hout uit oude bruggen te Almere - Bron Meerdink bruggen


LCA als basis voor circulariteit Een kunstwerk kan vele circulaire eigen- schappen hebben, maar als de uitein- delijke milieuscore hoog is, draagt het niet bij aan de doelstellingen rond kli- maat en grondstof- en afvalbeheer en dus niet aan de circulaire doelstellin- gen. Daarom is het belangrijk om naast het gebruik van circulaire criteria ook te kijken naar de milieubelastingen (MKI). Levenscyclusanalyse geeft ook een beter beeld van de totale milieu-impact dan door enkel naar de circulaire aspec- ten (Module C en D in MPG en Dubo- Calc) te kijken. Om deze reden heeft de houtsector ook LCA’s3


) laten maken van


damwanden, beschoeiingen, dekdelen, geleiderails en wegportalen.


Meer informatie


Meer informatie over bestekteksten, milieuscores, levensduur van dam- wanden, bruggen en andere hout- toepassingen in de GWW vindt u op: www.houtindegww.nl


3) Het LCA onderzoek naar beschoeiingen, dekdelen, geleiderail en wegportalen is gedaan in samenwer- king met Rijkswaterstaat.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64