search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuwe bruggennorm NEN 6787-1


Weer samenhang met stand der techniek


Binnenkort wordt de bruggennorm NEN 6787 ver- nieuwd. Na de sluitingsdatum - 20 september - voor marktpartijen om commentaar op de ‘groendruk’ te le- veren volgt een laatste verwerkingsronde, en eind 2020 moet er dan een actuele opvolger zijn van de bruggen- norm-editie 2003. Arjen Verhoeven, Technisch directeur van Pilz Nederland, vertelt over de vernieuwingen.


Door: Pilz Nederland “


Het is de hoogste tijd voor die vernieuwing”, stelt Verhoeven. “Die


zeventien jaren hebben


natuurlijk enorme technologische ont- wikkelingen voortgebracht; bijvoorbeeld op het vlak van sensoren, (veiligheids) PLC’s, camerasystemen en data-ana- lyse- en verwerking. Bovendien is het voor de praktische toepasbaarheid van de norm nodig dat hij zo goed mogelijk aansluit bij andere normeringen waar- mee bruggenbeheerders, ontwerpers, bouwers en inspecteurs te maken heb- ben, zoals het Bouwbesluit of de Machi- nerichtlijn. Die samenhang is verloren gegaan; dat wordt nu hersteld.”


Integraal objectbeheer De nieuwe norm is ontwikkeld op toe- pasbaarheid in integraal objectbeheer. Het beweegbare deel van een brug is immers niet alleen een machine, maar een machine die onderdeel is van een bouwwerk. Er is dus ook aandacht voor zaken


als onderhoudstoegangen, lui-


ken en vluchtroutes. Arjen Verhoeven: “Ontwerpers, bouwers,


infrabeheerders


of inspecteurs moeten geen last heb- ben van onduidelijkheden over de vraag: valt dit onderdeel nou onder de brug- gennorm, onder het Bouwbesluit, onder de Machinerichtlijn? Als je zorgt dat die richtlijnen een consistent geheel vormen, is dat niet meer zo’n complicerend issue.”


Functionele veiligheid Verhoeven: “Bij beweegbare bruggen komt veel meer techniek kijken dan alleen de aandrijving om het brugdek te verplaatsen. Sterker nog: de systemen die de veiligheid van alle betrokkenen moeten waarborgen vormen een com- plex geheel. Daarbij gaat het om ver- keerssystemen voor zowel rijweg- als vaarweggebruikers, maar ook systemen die voortdurend controleren of alles goed verloopt en in werking treden wanneer het ‘mis’ gaat. Vooral het ontwerp van het laatste vraagt om kennis en exper- tise om alle mogelijke risico’s te minima- liseren en in elk geval te beheersen. De norm beschrijft voor de meest essentiële veiligheidsfuncties de minimale betrouw- baarheidsniveaus en benoemt hoe die niveaus te bepalen zijn. Functionele veiligheid is een van de kernexpertises van Pilz; daarom maken wij deel uit van de normcommissie die de nieuwe NEN 6787-1 heeft ontwikkeld.”


Beheertool “Ik denk dat we met de nieuwe bruggen- norm weer op de goede weg zijn: met de actuele versie krijgen de beheerder, ont- werper en bouwer een goed bruikbare tool aangereikt voor aanpak van renova- tie en nieuwbouw. De norm is bedoeld voor nieuwbouw en voor substantiële wijzigingen; voor overige renovatie is het een goede leidraad. Bestaande objecten hoeven, vanuit de Machinerichtlijn, niet op de schop om in overeenstemming


Arjen Verhoeven


te worden gebracht met de norm. Als beheerder heb je echter ook verplich- tingen vanuit de Arbeidsmiddelenricht- lijn; het kan zijn dat vanuit dit oogpunt een object alsnog moet worden aange- past. Deze norm is een goede weergave van de stand der techniek in bruggen- land en hoe we in Nederland aankijken tegen veilig beheer van beweegbare bruggen. Dat is belangrijke kennis voor beheerders. En het zal ook juridisch het ijkpunt zijn voor beoordeling van situa- ties die voor een rechter zouden komen. Het Pilz-kennisprogramma zal dan ook voorzien in trainingen om de markt ver- trouwd te maken met achtergronden en toepassing van de nieuwe norm.”


Pilz GmbH & Co. KG, met een Neder- landse vestiging in Vianen, is totaalaanbieder in de veilige indus- triële automatiseringstechniek. Het bedrijf biedt consultancy, engineering en deskundigheidsbevordering. Meer informatie: www.pilz.nl


OTAR Nr.4/5 - 2020 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64