search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
bout- en moerverbindingen. Damwan- den worden op grote schaal hergebruikt door ze in te korten en/of omgekeerd te herplaatsen, of ze op te zagen en ze weer toe te passen op de waterlijn in combinatie met een naaldhout onder- stuk. Oude bruggen worden in toe- nemende mate ontmanteld, waarna van de onderdelen weer nieuwe bruggen worden gemaakt, zoals in Westervoort, Almere en Nijmegen. Meerpalen vinden gretig aftrek voor toepassing in de B&U, bijvoorbeeld als kolommen of als gevel- bekleding na herzagen. Hout kan dus meedraaien in zowel de biologische als ook in de technische cyclus, en is als het ware CirculairPlus.


afkomstig uit duurzaam beheerde bos- sen, de herkomst wordt gecontroleerd door onafhankelijke organisaties en gevolgd van ‘kap tot schap’. Deze certifi- caten voldoen aan de duurzame inkoop- criteria van de Nederlandse overheid (TPAC). In Nederland is ruim 86% van al het hout dat wordt geïmporteerd voor- zien van deze certificaten en dus afkom- stig uit duurzaam beheerde bossen.


Bossen die niet onder duurzaam beheer vallen, lopen een grote kans om te wor- den vernietigd. Dat komt doordat ze geen of onvoldoende geld opbrengen. Landbouwgewassen als soja, palmolie of cacao brengen veel meer op. Willen we de bossen in de (sub)tropen behouden en de biodiversiteit in stand houden? Dan is het juíst verstandig om dat duurzaam geproduceerde hout uit deze bossen wel te gebruiken. Want dat levert de nodige inkomsten op om het beheer uit te voeren, stroperij tegen te gaan en lokale bevolking te ondersteu- nen: ‘Red het woud, koop duurzaam geproduceerd hout’.


VVNH2


). Het


ingenieursbureau


heeft


op basis van haar assetssysteem de onderliggende dossiers van 2390 pro- jecten, met een gezamenlijke lengte van ruim 445 kilometer, geanalyseerd en hiervan de gemiddelde levensduur bepaald. Conclusie is dat damwanden en beschoeiingen van houtsoorten met een natuurlijke duurzaamheidsklasse 1 (NEN-EN 335) een gemiddelde levens- duur hebben van 36,6 jaar. Dat is ruim boven de ontwerplevensduur van 30 jaar die door veel opdrachtgevers wordt geëist. Er is zeker sprake van spreiding en slechter scorende projecten, maar ook werden er projecten gevonden van maar liefst 60 jaar oud. Daarmee is ook aangetoond dat de gemiddelde levens- duur van 25 jaar waar in de volksmond veel over gesproken wordt, naar boven bijgesteld moet worden.


Hout en biobased materialen zijn onder- deel van het linker deel van het circu- lariteitsmodel van de Ellen McArthur Foundation


Duurzaam hout = bosbehoud Ondanks dat we weten dat natuurlijke, biobased producten als hout goed zijn voor het milieu, door het vastleggen van CO2


en instandhouden van biodiversi-


teit, zijn er nog steeds inkopers, beleids- makers en adviseurs die huiverig staan tegen over het inkopen van hout. Wel- licht komt dat doordat ze twijfelen aan de herkomst van hout, na het lezen van verontrustende berichten over bosbran- den, ontbossing en boskap. Die zorg is begrijpelijk, maar niet echt nodig. Het is zelfs zo dat voor (semi-) overheidsprojecten duurzame inkoop- regels zijn geformuleerd voor hout en als men die toepast, vaart het bos – met name in de tropen – juist wel bij het gebruik van het hout uit die bossen. Duurzaam hout is herkenbaar aan een factuur met daarop FSC, PEFC, Keur- hout of STIP. Deze houtproducten zijn


Ook is in het onderzoek gekeken naar de factoren die invloed hebben op de levensduur. Een duidelijk langere levens- duur is te behalen met een goede detail- lering. Het toepassen van een deksloof zorgt voor een verlenging van de levens- duur naar een gemiddelde leeftijd van houten damwanden van 43 jaar. Geo- grafische positie, bodemtype en water- kwaliteit lijken geen significante invloed te hebben op de levensduur. De invloed van bermbeheer zou nog verder onder- zocht moeten worden, omdat deze data geen onderdeel zijn van het asset- managementsysteem.


Gebruik duurzaam geproduceerd hout redt juist bossen - Bron Centrum Hout EdM


Langere levensduur houten damwanden Houten damwanden worden in Neder- land al toegepast sinds de Romeinen. De toepassing van tropisch loofhout deed opgang sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw. Er is dus zeer veel erva- ring opgedaan met dit materiaal. In de praktijk wordt vaak gerekend met een levensduur van 25 jaar voor houten damwanden, terwijl er zeer veel projec- ten bekend zijn die veel ouder zijn. Om beter inzicht te krijgen in de levens- duur van houten damwanden in de prak- tijk, is recentelijk een onderzoek uitge- voerd in opdracht van Centrum Hout/


ZORGT VOOR EEN VERLENGING VAN DE LEVENSDUUR NAAR EEN GEMIDDELDE LEEFTIJD


DAMWANDEN VAN 43 JAAR’.


2) Het onderzoek naar de levensduur van damwanden is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Klimaatenve- loppe Klimaatslim Bos, Natuur en Hout’.


OTAR Nr.4/5 - 2020 23 VAN HOUTEN


‘HET TOEPASSEN VAN EEN DEKSLOOF


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64