search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hout in een circulaire GWW


“De Bouwcampus versnelt keten- samenwerking”


Het Platform Hout in de GWW, in 2018 opgericht vanuit een verkenning van Rijks- waterstaat, wordt ondergebracht bij De Bouwcampus. Daar wordt, conform de werkwijze van De Bouwcampus, de coalitie uitgebreid met andere opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten. Het doel is de toepassing van hout te bevorderen wanneer dit een waardevolle bijdrage levert aan de transitie naar een circulaire en CO2


-neutrale bouw. Anton van Elburg I


n Nederland ligt circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilo- meter aan vaarwegen en vele dui-


zenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van zijn levensduur. Vervanging of renovatie is in veel gevallen noodzakelijk. Naast de grote omvang speelt ook de verduurza- ming van de bouw een belangrijke rol. Het gebruik van hout


(en andere bio-


based materialen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze verduurza- ming. Hout, afkomstig vanuit duur- zaam beheerd bos, is een hernieuwbare grondstof, CO2


neutraal en vergt weinig productie-energie.


Toepassen van hout in de circulaire economie In Platform CB’23 is consensus ontwik- keld over de doelen van circulariteit: het beschermen van milieukwaliteit,


26 Nr.4/5 - 2020 OTAR


voorraden en waarden. Een studie van onderzoeksbureau Nibe laat zien dat het gebruik van hout bijdraagt aan het bereiken van de gestelde doelen voor een circulaire bouweconomie. Ook op de doelen ‘beschermen van voorraden en waarde’ presteert hout over het alge- meen positief. Als houten toepassingen goed worden ontworpen, gedetailleerd, geplaatst en beheerd, kunnen ze minimaal de ont- werplevensduur mee en hebben ze wei- nig onderhoud nodig. Zo zijn er sluis- deuren die een levensduur van meer dan 100 jaar hebben gehaald. Naast damwanden en sluisdeuren is ook toe- passing in houten geleiderails, bruggen, lichtmasten en portalen kansrijk, aldus adviesbureau Twynstra Gudde in de Verkenning ketensamenwerking hout in de GWW.


Gebrek aan kennis over hout in de GWW Dat hout in de GWW geen grotere bij-


drage aan de materialenmix levert, vindt Jeroen Nagel, adviseur circulaire eco- nomie bij Rijkswaterstaat, zijn oorzaak grotendeels in een gebrek aan kennis: “Hout wordt nog vaak gezien als risico- vol materiaal dat kwaliteit verliest, snel brandt en meer onderhoud behoeft dan kunststof en staal. Er is wel degelijk bewijs dat hout langdurig kan dienen als betrouwbaar materiaal, bijvoorbeeld in de toepassing als portaal. Maar die ken- nis is niet wijdverbreid voorhanden.” Dat onderschrijft Wolfgang Gard, senior researcher bio-based materials aan de TU Delft: “Als er te weinig kennis is over


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64