search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Rijkswaterstaat:


Digitale snelweg op voor incidentmanagement


De druk op ons wegennet neemt toe. We moeten voorkomen dat Nederland verder dichtslibt, maar meer asfalt is niet altijd de oplossing. Daarom omarmt Rijkswater- staat data, digitalisering en nieuwe technologieën. Zo ook op het gebied van inci- dentmanagement (IM). Immers, hoe eerder een incident is afgehandeld, des te snel- ler weggebruikers hun reis kunnen vervolgen. Hoe dragen data en digitalisering bij aan efficiënter en effectiever incidentmanagement? Tanja Jellesma en Fred van der Zeeuw vertellen.


Wendy de Klerk, RWS “


We zorgen ervoor dat hulpdien- sten snel en veilig hun werk kun- nen doen bij ongevallen en pech-


gevallen en dat de gestrande voertuigen snel worden weggehaald. Dit doen we met onze weginspecteurs die incidenten ter plaatse beveiligen en wegverkeers- leiders in de verkeerscentrales die het verkeer sturen, bijvoorbeeld door rode kruisen boven de weg te plaatsen. Maar natuurlijk ook met bergers die de voer- tuigen daadwerkelijk van de weg halen.” Aan het woord is Tanja Jellesma, coör-


dinator netwerkdienst Incidentmanage- ment van Rijkswaterstaat. “We willen dat de totale incidentduur in 2022 met 25% verkort is. Een ambitieuze doelstelling! Dat betekent werk aan de winkel om de aanrijtijden van onze weginspecteurs naar een incident en de totale afhandel- tijd ervan te bekorten. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren betroffen vooral de afhandelfase van het incident. Om de totale afhandeltijd naar beneden te krijgen, richten we ons nu op de detec- tie- en meldingsfase. Het digitaliseren en automatiseren van processen waar dat kan, én daarbij werken met data van diverse bronnen, helpen ons hiermee.”


Real time advies Jellesma’s collega en business architect Fred van der Zeeuw licht toe hoe Rijks- waterstaat de werkprocessen verder gedigitaiseert. “Op dit moment draaien we pilots vanuit onze verkeerscentrale Midden-Nederland en met weginspec- teurs in die regio, rond automatisering en datagedreven werken. Gebaseerd op de lessen die we leren van die pilots, kunnen we vervolgens een landelijke uit- rol voorbereiden”, begint Fred. “Een van de pilots draait om de slimme inzet van onze weginspecteurs. Zij rijden norma- liter binnen een vast patrouillegebied. Maar als je aanrijtijden wilt bekorten,


OTAR Nr.4/5 - 2020 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64