search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hout en biobased producten in de GWW


Van lineair naar circulair vraagt omdenken


Hout en biobased producten helpen onze en circulaire en klimaatdoelen te halen. Want dat het niet goed gaat met ons klimaat, konden we afgelopen zomer, met een


periode van 18 aaneengesloten tropische dagen en extreme droogte van onze bodem (bos, natuur en landbouw- grond) aan den lijve ondervinden. Er zijn principiële keuzes nodig - andere keuzes dan voorheen.


Eric de Munck, Centrum Hout met ontbossing?’ Terechte vragen, die we graag voor u onder de loep nemen.


H


et loslaten van onze versla- ving aan eindige grondstof- fen met afval als eindresul-


taat is moeilijk; dat ondervinden we elke dag. Heel bewust kiezen voor hernieuw- bare, fossielvrije en circulaire producten is echt noodzakelijk. Dat vraagt ‘omden- ken’. Die andere manier van denken en doen, levert mínder afval, mínder CO2


-


uitstoot, mínder milieubelasting en méér biodiversiteit en leefbaarheid in onze samenleving op. Hout en andere bioba- sed producten helpen bij dit omdenken. Hout uit duurzaam beheerde bossen is ruim voorradig en hernieuwbaar. Hout- producten leggen CO2


vast, hebben een


lage milieu-impact en kunnen meerdere malen worden hergebruikt. Maar dan hoor ik u denken: ‘Maar hout gaat toch niet lang mee?’, ‘Hout wordt toch nau- welijks gerecycled?’ ‘En hoe zit het dan


Hout is CirculairPlus Belangrijk middel om milieuwinst te halen, schaarste en afval te voorkomen en daarmee ook een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen is circulariteit. Het Rijksbrede programma ‘Nederland cir- culair in 2050’ beschrijft de doelstellin- gen om tot een circulaire economie te komen. Er wordt door Rijkswaterstaat, het ministerie van I&W en CB’23, samen met maatschappelijke partijen hard gewerkt aan het meetbaar maken van circulariteit van projecten en gebouwen. Hierbij is vooral aandacht voor de fos- siele en minerale grondstoffen, omdat deze de grootste milieubelasting vormen en de grootste kans hebben om schaars te worden. De focus ligt sterk op her- gebruik, recycling, waardebehoud en losmaakbaarheid. Biobased materialen afkomstig uit duur-


zaam beheerde bronnen zijn volgens de grondleggers van de circulariteits- gedachte, The Ellen McArthur Founda- tion1


), van nature al circulair, omdat ze


hernieuwbaar zijn en onder die voor- waarde niet schaars worden. Verder maken zij al deel uit van een gesloten (bio)cyclus door hun afbreekbaarheid en zijn daarmee al circulair.


Hergebruik Daarnaast


passen houttoepassingen


in de gww ook in de technische cyclus van de ‘harde’ materialen, want ze zijn meestal goed herbruikbaar of recycle- baar en uiteindelijk ook geschikt voor energieterugwinning (bio-raffi nage, thermische recycling). Nu al wordt 50% van alle hout in de gww na een eerste gebruiksfase, opnieuw ingezet. Herge- bruik is eenvoudig, omdat houtproduc- ten als bruggen, sluisdeuren en vlonders vaak al geheel losmaakbaar zijn gecon- strueerd met behulp van schroef- of


1) Circularity Indicators – An approach to measuring circularity, Ellen McArthur Foundation, 2019 http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circularity-indicators/.


22 Nr.4/5 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64