search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
(oplegblokken) en Risicoprofielen. Deze informatie wil je eigenlijk in een systeem voor toekomstige inspecties bewaren. Voordat Westenberg uiteindelijk aan de slag kon, investeerden we veel tijd en energie in het voorwerk. Dat gaat ten koste van de voordelen die je met een keuze voor IAK wil behalen. Misschien is het dan wel efficiënter dat je zelf de voorwaarden opstelt, als je samen een opdracht uitzet. IAK is een zeer geschikt instrument voor het opstellen van een meerjarenplanning, maar het ‘zware’ karakter zorgt er in veel gevallen voor dat de kosten niet altijd tegen de baten opwegen.”


Rijkswaterstaat Terug naar Rijkswaterstaat. Die organi- satie begon tien jaar geleden met de hui- dige IAK-systematiek. Volgens Zwaan zijn de ervaringen daarmee goed. “We zien de kwaliteit van de inspecties toe- nemen en dat werkt door in het beheer en onderhoud van het areaal. Wel brach- ten we in 2017 een splitsing aan tussen civiele kunstwerken en objecten met


bewegende delen, zeg maar die waar een stekker aan te pas komt. Daar- voor sluiten we nu aparte contracten af (IAK-A en IAK-B). We zagen dat bureaus veel tijd moesten investeren voordat ze daadwerkelijk naar buiten konden. En toch brachten ze dan nog niet alle risi- co’s in beeld. Daarom maken ze in het IAK-B contract ook meer gebruik van onze eigen ervaringsdeskundigheid en de beschikbare informatie, zodat vooraf duidelijker is wat de specifieke risico’s en onderzoeksvragen van een kunstwerk zijn. Twee kennissessies, één vooraf en één tijdens het proces, maken nu vast onderdeel uit van IAK-B. Bij die eerste stellen we gezamenlijk de risico’s vast.” Zwaan vindt het een goede zaak dat andere overheden de werkwijze van Rijkswaterstaat overnemen. “Het is goed dat we een uniforme werkwijze hanteren en met elkaar naar hetzelfde kwaliteits- niveau groeien. Volgens mij is dat ook de manier waarop je het meeste van elkaar kunt leren. Rijkswaterstaat is trendset- tend, maar dat betekent niet dat wij een zaligmakend ‘evangelie’ over de rest


van de overheden willen verspreiden. Wij hebben bijvoorbeeld veel geleerd van de manier waarop Rotterdam naar de kunstwerken kijkt op het gebied van constructieve


veiligheid. Amsterdam


loopt met het Amsterdam Inspectie Por- taal weer voorop met het vastleggen van beheerinformatie. Als je van elkaar wilt leren, moet je wél enigszins volgens dezelfde richtlijnen en methodes wer- ken.”


BACK TO BASIC : WELKE INFORMATIE HEBBEN WE NOU ECHT NODIG?


42 Nr.4/5 - 2020 OTAR


Zelf keuzes maken Dat betekent volgens Zwaan niet dat gemeenten en provincies de IAK-werk- wijze van Rijkswaterstaat een-op-een moeten overnemen. “Maak op basis van je eigen areaal, werkwijze en bijzonder- heden keuzes. Westenberg heeft dat wel eens geschetst: zijn de inspanningen die voor Rijkswaterstaat nodig zijn dezelfde als voor provincies en gemeenten? Zet de inspanningen en de kosten van een inspectie af tegen de omvang van de kunstwerken en de resultaten die je van een inspectie verwacht. Weegt de winst van de adviezen dan op tegen de kos- ten?” Zwaan wijst ook op de verhouding tus- sen bureauwerk en de daadwerkelijke inspecties in het veld. “Die is bij Rijks- waterstaat tamelijk uit het lood gesla- gen. De administratieve last is heel hoog en dat maakt het werk er voor jongere


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64