search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
een materiaalsoort, bestaat het risico dat het materiaal verkeerd wordt toege- past. Bij grote houten constructies zoals bruggen kan dat natuurlijk gevaarlijk zijn. Verkeerde toepassingen leiden zo tot weerstand tegen het gebruik van dit materiaal. Omgekeerd kun je pas crea- tieve oplossingen gaan verzinnen als je de geschikte basiskennis hebt.” Het ontbreken van een uitgebreide hout- keten van producenten, leveranciers, kennisinstellingen en ontwerpers is tevens een hindernis voor de vorming van een stevige kennisinfrastructuur.


Vraag en aanbod in de keten Dat hout beperkt wordt ingezet vindt, zoals gezegd, zijn oorzaak in de onbe- kendheid met het toepassen en daarmee in vrees voor risico’s en kosten. Uitvra- gen en aanbestedingen van opdracht- gevers zijn nodig om de markt te bewe- gen te investeren in kennis en daarmee in toepassing. Beperkte marktvraag is niet het enige obstakel. Ook de beschikbare voorraad speelt een rol. De vraag naar hout gaat in de komende jaren sterk groeien. Neder- land is daarbij voor het grootste deel afhankelijk van import. En daar moeten wel eisen aan worden gesteld, zo zegt Diederik Heij van overheids-inkoopor- ganisatie PIANOo: “Gebruik van hout in bouw en GWW in plaats van metaal of beton levert je project direct milieuwinst op. Het hout moet uiteraard wel uit duur- zaam beheerd bos komen, wat voor mij betekent: beperkt kappen onder goede arbeidsomstandigheden en tegen een eerlijke prijs. En benut ook het hout dat afkomstig is uit het eigen bosbeheer. ’ In de praktijk betekent dit het hout gecerti- ficeerd moet zijn volgens TPAS (Timber Procurement Assesment System), waar onder andere de bekende FSC of PEFC- normen aan voldoen.”


Ketensamenwerking Kansen, problemen en kennislacunes doen zich dus voor in alle schakels van de keten. Zowel bij opdrachtgevers als leveranciers. Om van en met elkaar te


Deelnemers van het eerste uur: ‘Ketensamenwerking Hout’


Rijkswaterstaat, Centrum Hout, FSC, Gemeente Amsterdam, Wijma Kampen, NIBE, LTL Woodproducts, Wicherson NL, Van Iersel Houtimport, Hupkes Houthandel, GWW Hout Import, Duurzaam Hout B.V, Boogaerdt Hout, Regge Hout, Hoogendoorn Hout, Meerdink Bruggen, TU Delft, P12, Westenberg, SHR, Plennid, Unie van Waterschap- pen, PIANOo, Gemeente Rotterdam, Hoogendoorn Hout, Van Swaay, Witteveen en Bos, Twynstra Gudde, Mobilis, Heijmans, IPV Delft, Vermeulen groep, Waterschap Rivierenland, BAM, Natuur en milieufederatie, Probos, Accsys, CROW, Staatsbosbe- heer, Tauw, Wabenecke.


leren is samenwerking in de hele keten nodig. Frederik de Vries, adviseur bij Rebel Group, is al een tijd betrokken bij het Platform Hout in de GWW, de publiek- private samenwerking in de houtketen voor de GWW. Samenwerken gaat niet vanzelf. De Vries signaleert dat partijen vaak niet van elkaar weten wat de ander beweegt en hoe men werkt. De Vries: “Het kost gewoon tijd om elkaar te leren begrij- pen en te starten met samenwerking.”


stappen bij het herontdekken van de potentie van hout. Deze projecten die- nen er ook voor om de weerstand die hier en daar aanwezig is te challengen en vragen te beantwoorden. Bijvoor- beeld over esthetiek, levensduur en Total Cost of Ownership.”


Ketensamenwerking: doet u mee? Het wordt tijd de ketensamenwerking op te schalen. Inbedding binnen de opga- ven van De Bouwcampus moet hiervoor zorgen. Er lopen


al meerdere tra-


jecten bij De Bouwcam- pus waar de versnelling en opschaling van hout een belangrijke rol speelt. Hout


in de GWW past


daar prachtig bij en helpt om deze transitie vlot te trekken. Naast de deel- nemers van het eerste uur (zie kader) wordt gezocht naar meer partijen die hun ervaring en projecten wil-


Eén van de partijen die deelneemt aan de ketensamenwerking is de Gemeente Amsterdam. Annemiek Vos, coördinator duurzaamheid bij het ingenieursbureau van de gemeente: “We zijn voorstander van meer houttoepassingen in de open- bare ruimte. In een beperkt aantal pro- jecten kiezen we nu nadrukkelijk voor hout als materiaal. Bijvoorbeeld bij een fietsbrug, in speeltuinen en bij straat- meubilair. Het zijn de voorzichtige eerste


len inbrengen en die van de andere aan- wezigen willen leren. Samen werkt deze groeiende coalitie aan versnelling en opschaling van de duurzame toepassing van hout en andere biobased materialen.


Deze publicatie is gebaseerd op een eerder verschenen artikel op https://cir- culairebouweconomie.nl/


Wilt u meedoen?


“HET WORDT TIJD OM DE KETENSAMENWERKING OP TE SCHALEN”


Neem dan contact op met De Bouw- campus via info@debouwcampus.nl.


OTAR Nr.4/5 - 2020 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64