search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Zoveel mogelijk gebruik maken van kennis en gegevens die er al zijn’


Zoveel mogelijk bestaande gegevens over percelen gebruiken om inzicht te geven in de functies die de bodem levert. Dat is een belangrijk onderdeel in de opzet van de Open Bodemin- dex (OBI), volgens Gerard Ros. Hij is projectleider voor de uitwerking van de OBI die is opgezet door de Bodem- coalitie gevormd door verzekeraar a.s.r., Rabobank en waterbedrijf Vitens.


Nu beginnen


of om te laten zien dat wordt voldaan aan voorwaarden voor GLB-subsidies.


Voordeel boer


De voordelen voor de boer zijn een belangrijke fac- tor volgens LTO Nederland. Michael van der Schoot, themaspecialist Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO, wijst op het grote aantal indicatoren dat er al is. “Bij het Bodempaspoort, een voormalig initiatief van ZLTO, lag de nadruk op kortlopende pachtgrond. Langer pachten en zorgvuldig omgaan met grond zou moeten leiden tot een lagere pachtprijs voor grond van de provincie


Een initiatief dat op korte termijn al start, is de Open Bodemindex (OBI), een initiatief van Rabobank, Vitens en verzekeraar en grootgrondbezitter a.s.r., verenigd in de Bodemcoalitie. Dit instrument geeft een cijfer aan de bodemgesteldheid aan de hand van verschillende pa- rameters, deels dezelfde als de bodemindicatoren. Met de Bodemindex wordt inzichtelijk welke verbeteringen mogelijk zijn. De bedoeling is dat boeren en adviseurs er vanaf februari 2020 mee aan de slag kunnen. Volgens projectleider Gerard Ros maakt de OBI zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestaande grondanalyses. Daarnaast kan het gaan om openbare gegevens over in het verleden geteelde gewassen, maar ook om gege- vens gebaseerd op satellietbeelden. Privégegevens van de boer blijven beschermd en worden niet openbaar gedeeld. Voordeel komt op de korte termijn uit meer kennis over eigen grond, gerichte verbetering en vervolgens betere opbrengsten. Op de langere termijn kan de OBI de basis vormen om duurzaam bodembeheer aan te tonen. Bijvoorbeeld om CO2


-vastlegging aan te tonen


Noord-Brabant. Maar dat voordeel voor de boer bleef uit en daarom is ZLTO met dat initiatief gestopt.” Wat LTO betreft moet er eerst een duidelijke definitie komen van duurzaam bodembeheer. “Deze definitie moet vertaald worden naar een volhoudbaar beheer op perceelniveau, waar de ondernemer voordeel uit haalt. Erfbetreders en belanghebbenden moeten hierbij een faciliterende rol aannemen.” Een ander aspect waar duidelijkheid over moet komen voor LTO, is hoe het zit met het eigendom van alle data over grond als er een soort databank komt.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 9


Waarom nog een nieuw bodem- cijfer? “Er wordt heel veel gemeten, maar meten is alleen zinvol als je deze me- tingen ook goed kunt interpreteren. Dit is cruciaal voor inzicht als ook voor het belonen van goed bodembeheer. De OBI maakt gebruik van opgedane inzichten vanuit het onderzoek zoals PPS Duurzaam Bodembeheer. De zeventien ontwikkelde bodemindica- toren vanuit deze PPS worden – voor zover beschikbaar – gebruikt. De OBI is een eenvoudig label dat voor elk perceel laat zien hoever je afzit van de ideale en haalbare situatie. En er is al zoveel bekend, daar kan de boer nu al veel mee doen.”


Zoals? “Stikstoflevering hangt af van onder meer de grondsoort, het organische- stofgehalte, de hoeveelheid stikstof in de bodem en de zuurgraad. De OBI hangt daar een cijfer aan op een schaal van 1 tot 10. Zo kun je met één cijfer iets zeggen over de functie stik- stoflevering waar drie meetgegevens achter zitten. Op die wijze zijn er meer dan twintig functies in de OBI die uiteindelijk de index vormen.”


Wanneer kunnen boeren aan de slag met de OBI? “Vanaf 1 februari 2020 komt de eerste versie beschikbaar en die is vrij te gebruiken. En ja, er is nog meer kennis nodig en er zullen verbeteringen komen. Daarom is het ook een open platform. Alles wat nu routinematig gemeten wordt, nemen we mee, zoals metingen van Eurofins of HLB. In 2019 is de OBI bij een kleine groep boeren getoetst; de resultaten worden nu uit- gewerkt. In 2020 wordt dit met een grotere groep boeren gedaan. Samen met de Bodemcoalitie gaan we actief werken aan het verdienmodel om goed bodembeheer te gaan belonen.”


Gerard Ros is projectleider voor de uitwerking van de Open Bodemindex en is werkzaam bij het Nutriënten Management Instituut NMI.


FOTO: NMI


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84