search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN INTERVIEW


Brabantse aanpak voor verduurzamen stallen is niet realistisch


De manier waarop en het tempo waarin Brabant stallen wil verduurzamen is niet realistisch oordeelt Franca Damen. “De Brabantse deadline is te kort. Er zijn veel innovatieve stalsyste- men in ontwikkeling, maar die zijn niet op tijd klaar. Dus er is geen keuze voor boeren. De POV en de ZLTO proberen die deadlines in de Brabantse natuurregels van tafel te krijgen. Daarvoor is op 6 december 2019 hierover een zitting bij de rechtbank in Den Haag. Daarnaast is er op 31 januari 2020 nog een zitting bij de rechtbank, en dan zal de vraag aan de orde zijn of de Brabantse natuurregels juridisch stand kunnen houden.”


stikstofruimte uit te geven in de veronderstelling dat de stikstofdepositie door maatregelen zou dalen zonder dat dit vaststaat, is juridisch niet houdbaar en dat heeft uiteindelijk ook de Raad van State vastgesteld.”


Geen verrassing dus dat onverbindend verklaren van het PAS door de RvS? “Voor mij niet. De gedachte achter het PAS is positief: het zou goed moeten zijn voor de natuur én voor economi- sche ontwikkelingen. Maar die waarborg voor de natuur is er niet en daarom deugt het PAS juridisch helaas niet.”


Had de politiek niet eerder een plan B en C moeten bedenken toen de RvS naar het Europese Hof ging met vragen over de juridische houdbaarheid van het PAS? “Daar had de politiek wellicht zelfs al na 17 mei 2017 op moeten inzetten. Op die dag heeft de RvS een tussen- uitspraak gedaan met daarin vragen aan het Europese Hof over de verenig- baarheid van het PAS met de Europese Habitatrichtlijn. Er is recent wel een onderzoek naar alternatieven naar boven gekomen, maar het is duidelijk dat de politiek na de PAS-uitspraak op 29 mei 2019 geen oplossing voorhan- den had.”


Daarvoor wordt de Meststoffenwet gewijzigd. Boeren zijn hier boos over. Dat kan ik goed begrijpen. Hun eigendom wordt immers afgenomen bij intern of extern salderen. Het is niet zo dat de overheid niets kan of mag, maar regels moeten wel zorgvuldig en gemotiveerd worden vastgesteld en evenredig zijn. Naar mijn mening was het dan ook beter geweest om in ieder geval voorlopig door te gaan op de oude manier. Dat geeft ook tijd en ruimte om in de tussentijd echt goed onderzoek te doen en na te denken over de juiste maatregelen.”


‘Het PAS deugde juridisch niet, want er was geen enkele waarborg voor de natuur’


We kunnen toch gewoon terugvallen op het oude systeem van intern en extern salderen van voor het PAS? “Juridisch gezien was het na de PAS-uitspraak meteen mogelijk terug te vallen op het oude systeem van intern en extern salderen. Provincies weigerden daar medewerking aan te verlenen in afwachting van landelijk beleid hier- over. De lijn voor dit beleid staat in een Kamerbrief van 4 oktober 2019 en heeft geleid tot de Beleidsregels intern en extern salderen die door de provincies zijn vastgesteld, al hebben sommige provincies de beleidsregels daarna alweer opgeschort of ingetrokken. In deze beleidsregels worden veel extra voorwaarden gesteld aan intern en ex- tern salderen. Zo wordt alle latente ruimte in vergunnin- gen afgenomen. Ook is het de bedoeling van de minister dat bij de verkoop van ammoniakrechten voor extern salderen de dier- of fosfaatrechten worden ingetrokken.


12


Artikel 1 EP (het eigendomsrecht) ‘scoort’ heel weinig in de fosfaatzaak procedures bij het CBb. Waarom? “Dat klopt helaas; het CBb heeft maar in een paar gevallen een inbreuk op artikel 1 EP aangenomen vanwege een zo- geheten individuele disproportionele last. In die gevallen lijkt het ook te gaan om relatief kleine zaken, waar maar weinig fosfaatrechten mee gemoeid zijn. Ik vind dat opmerkelijk. Hoe kan het dat bij die bedrijven wel een indi- viduele disproportionele last wordt aangenomen terwijl dat niet het geval is bij bedrijven die miljoenen hebben geïnvesteerd en door een tekort aan fosfaatrechten zwaar in financiële problemen terechtkomen?”


De CBb-uitspraken lezend hadden de boeren het allemaal moeten kunnen voorzien.


“Volgens het CBb konden boeren de invoering van fos- faatrechten (of een andere vorm van productiebeperking) inderdaad voorzien. Maar als dat het geval is, dan geldt dat naar mijn mening eens te meer voor de overheid. Dan had de overheid direct moeten ingrijpen en niet pas op 2 juli 2015. Maar de overheid heeft groei van de melkvee- houderij na de afschaffing van het melkquotum expliciet mogelijk gemaakt, op voorwaarde dat er sprake was van grondgebondenheid of mestverwerking. Dit staat letter- lijk in Kamerbrieven. Die groei expliciet mogelijk maken en daar dan achteraf het mes in zetten, dat begrijp ik niet. Ik vind dat geen behoorlijk bestuur. Boeren zijn daar de dupe van. Ik vind de uitspraken van het CBb over fosfaat- rechten dan ook te streng.”


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO’S: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84