search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Meer studenten hoger agrarisch onderwijs


Meer studenten schrijven zich in voor een hogere agrarische oplei- ding, terwijl het animo voor een middelbare agrarische opleiding afneemt. Dat concludeert de on- derwijsinspectie.


Door Stefan Essink H


et aantal aanmeldingen voor een hogere agrarische oplei- ding neemt toe, terwijl het aan- tal studenten op de middelbare


agrarische opleidingen afneemt. Het groen hoger onderwijs heeft de afge- lopen jaren een forse groei doorgemaakt. Bij de groene hogescholen (Aeres, Van Hall Larenstein, HAS, Hogeschool in Holland) is het aantal studenten in tien jaar met ruim 50% gestegen. Bij Wageningen Universiteit (WUR) is dat in diezelfde periode 143%. Dat succes gaat gepaard met een hoge student- tevredenheid: 76% van de hbo-studenten en 89% van de wo-studenten raadt een groene opleiding aan.


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur


en Wetenschap (OCW) heeft een referen- tieraming opgesteld met de verwachte ontwikkelingen in agrarische opleidingen op hbo en wo tot 2030. Hieruit blijkt dat de agrarische hogescholen de komende tien jaar een verdere stijging verwachten met als hoogtepunt 13.500 inschrijvingen in 2026.


Daarentegen wordt een forse krimp


Studenten van Aeres Hogeschool Dronten doen metingen in een pluimveestal. Steeds meer studenten schrijven zich in voor hoger agrarisch onderwijs.


verwacht van het aantal studenten in het middelbaar groen onderwijs (aoc’s). Deze krimp kan oplopen tot 20% in de komende tien jaar. Reden: de grote veranderingen in het agrarische bedrijfsleven.


Door economische ontwikkelingen en regelgeving verdwijnen niet alleen vele boerenbedrijven, maar verandert ook de aard van het werk in de sector, evenals de gewenste kennis. In 2017 volgden ruim 57.000 leerlingen en studenten groen onderwijs bij een van de dertien agrarische onderwijscentra (aoc’s) in Nederland.


advertentie


Ondanks dat er grote regionale verschil- len zijn waar studenten terecht komen na hun studie, komt het gros terecht in de agrofoodketen, volgens een docent aan Van Hall Larenstein. Daarnaast belandt ook een aanzienlijk deel in de primaire sector, waar een tekort aan jongeren heerst. LTO en jongerenorganisaties geven al langere tijd aan dat er een gebrek is aan op- volgers jonger dan 35 jaar. Tegenwoordig is nog maar 7% van de agrarische bedrijfs- hoofden jonger dan 35 jaar. Dit was in 1979 nog 24%.


Gratis aanmelden! FOODAGRICARRIEREDAG.NL BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 21


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84