search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL AKKERBOUW


IN BEELD Twee derde grond, een derde aardappelen


Met een gladiolenrooier laat akkerbouwer Christiaan Dees uit ‘s-Gravenpolder (Zld.) op zware klei zijn laatste aardappelen rooien. De rooier op rupsen kan beter over de vochtige ondergrond dan Dees’ rooier op wielen. Maar echt vlotten wil het nog steeds niet. “Met deze machine zonder axiaalset kunnen we ook niet harder dan 1,5 kilometer per uur”, vertelt Dees. “Met deze machine halen we de laatste 3 hectare Agria eruit. Of het nog wat wordt voor de frites weet ik niet.” Wat uiteindelijk in de stort- bak terecht komt is twee derde grond en een derde aardappelen. “Verschrikkelijk om te zien, maar zo zijn ze in ieder geval van het land.“


BO Akkerbouw steekt € 5 miljoen in onderzoek


Van de € 5 miljoen onder- zoeksgelden van Branche- organisatie Akkerbouw wordt bijna € 2,5 miljoen besteed binnen het Topsec- torenbeleid van de overheid.


De BO Akkerbouw-bijdrage wordt binnen de Topsectoren verhoogd naar € 10 miljoen door bijdragen van anderen. De € 5 miljoen wordt verdeeld over dertig onderzoeken. Daarvan hebben achttien een link met het Actieplan Plantgezondheid van de BO-Akkerbouw, zegt directeur André Hoogendijk. “Dat gaat over onderzoek naar weerbare teeltsystemen, pre- cisielandbouw en vergroening van het middelenpakket. De akkerbouw geeft zo alvast invul- ling aan het Uitvoeringspro- gramma Gewasbescherming,


dat minister Schouten in maart 2020 wil uitbrengen.” Acht onderzoeken hebben volgens Hoogendijk te maken met klimaat. “Dat is een nieuw thema in het akkerbouwon- derzoek, als gevolg van het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd. Deze onder- zoeken richten zich op hoe de akkerbouwer het beste kan om- gaan met droogte en met water- overlast. Hoe houd je water vast voor droge tijden en hoe voer je snel water af bij plensbuien? Ook komt er onderzoek naar toepassing van groene mid- delen om het wortelgestel bij aardappelen te vergroten, zodat de planten minder last hebben van droogte. Ook laten we on- derzoek doen naar het vastleg- gen van CO2


in de bodem en of


daar een verdienmodel voor is te ontwikkelen.”


Uitleg over bodemgezondheids- onderzoek op het WPR proefe- drijf in Valthermond (Dr.).


Rekening in december De BO Akkerbouw verstuurt in december rekeningen naar de akkerbouwers voor de verplich- te bijdrage aan het Program- ma Onderzoek en Innovatie. Akkerbouwers betalen dit jaar gezamenlijk € 2,6 miljoen. Dat is net zo veel als vorig jaar en ook in 2020 wordt deze bijdrage gevraagd. Daarvan wordt ieder


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


jaar € 2,3 miljoen besteed aan onderzoek en de rest aan orga- nisatie van het onderzoek. Met het geld voert BO Akkerbouw het onderzoeks- programma uit, waar het een algemeenverbindendverklaring (AVV) voor heeft gekregen van de overheid. Dat betekent dat iedere akkerbouwer een be- paald bedrag per hectare graan, aardappelen of bieten moet betalen. De AVV geldt van 2018 tot en met 2020 en moet daarna worden verlengd. Hoogendijk verwacht daar geen problemen mee. “De akkerbouw speelt met het onderzoek in op nieuwe ontwikkelingen. Ons onder- zoeksprogramma sluit aan op het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en op het Klimaatakkoord. Ik verwacht dan ook geen problemen met de verlenging van de AVV.”


39


FOTO: ANTON DINGEMANSE


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84