search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


VARKENSHOUDERIJ Verplicht bijdragen aan varkensonderzoek


Alle horden zijn genomen voor het collectief geld innen bij varkens- boeren. De eerste AVV is in aan- tocht en is bestemd voor onder- zoek en innovatie.


Vanaf 2020 betalen alle Nederlandse varkenshouders mee aan onderzoek en in- novatie voor hun sector. Het ministerie van LNV zal hiervoor een algemeen verbindend verklaring (AVV) afgeven. De laatste horde is genomen. De AVV is afgelopen week namelijk goedgekeurd tijdens de ledenver- gadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. “Aan alle voorwaarden is voldaan”, verklaart POV-voorzitter Linda Janssen. De AVV wordt gebruikt voor de financie- ring van de onderzoeksagenda varkens- houderij. Voor de uitvoering van twaalf verschillende onderzoeksprojecten in 2020 is in totaal € 338.000 begroot. Doordat is ingestemd met deze AVV wordt iedere varkenshouder verplicht mee te betalen aan onderzoek. Zonder AVV draaien alleen de POV-leden op voor de kosten. De kosten worden nu over alle varkenshouders uitgesmeerd. De heffing wordt gebaseerd op het aantal dieren dat een varkenshouder heeft. Zowel POV-leden als niet-leden gaan evenveel betalen.


Vitale biggen is een hoofdthema op de onderzoeksagenda varkenshouderij. Doel is de biggen- sterfte laag te houden.


Zodra de AVV binnen is, krijgen niet-le- den van de POV een schriftelijk verzoek om zich te registreren bij de producentenor- ganisatie. Als wordt getwijfeld aan de juist- heid van de gegevens, volgt een controle. De termijn voor registratie is een maand na afgifte van de AVV. Daarna wordt zo snel als mogelijk de factuur verstuurd voor de bij- drage aan het varkenshouderijonderzoek. Niet betalen is er niet bij. Dan volgt een


incasso en in het uiterste geval wordt een rechter ingeschakeld. De POV is verplicht deze werkwijze te volgen, anders trekt het ministerie de AVV in.


De onderzoeksagenda varkenshouderij telt vijf hoofdthema‘s. Dit zijn achtereen- volgens vitale biggen, verantwoord omgaan met staarten, castratie en berengeur, data in de varkenshouderij en vermindering van het antibioticagebruik.


Topigs Norsvin-varkens doen hun intrede op de Deense varkensmarkt


De eerste Deense boeren doen ervaring op met Topigs Norsvin-zeugen. Drie Deense bedrijven fokken zeugen.


Varkensfokkerijorganisatie Topigs Norsvin heeft voet aan de grond in Denemarken. Sinds een jaar hebben ze in dit land drie bedrijven die Topigs Nors- vin 70-zeugen fokken. Een van de bedrijven is biologisch. De andere twee bedrijven zijn gangbaar en hebben samen 1.300 zeugen- plaatsen. Zodra de bedrijven volle bak draaien, kunnen ze met zijn drieën jaarlijks 16.000


TN 70-zeugen produceren, waarvan 3.000 voor de biologi- sche varkenshouderij. Op de Deense fokbedrijven liggen Landras-zeugen. Het fokkerij- sperma gaat van het Noorse berenstation direct naar de Deense fokkers, zonder tussen- komst van een ki-station. Het is allemaal nog pril, verklaart Tor Arne Sletmoen. Sletmoen is regiodirecteur bij Topigs Norsvin en onder meer verantwoordelijk voor de markt in Scandinavië.


Er doen nu ongeveer vijftien Deense varkensbedrijven ervaring op met Topigs Norsvin 70-zeugen. De Noorse regiodi- recteur Sletmoen zegt dat zij in 2020 productiecijfers beschik-


Nakomelingen van een Topigs Norsvin 70-zeug. Deze varkens zijn nu ook in Denemarken.


baar hebben van hun zeugen in Denemarken.


Nog geen eindberen De vermeerderaars gebruiken een Deense Duroc-eindbeer, vermoedt Sletmoen. “De var-


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


kenshouders in Denemarken hebben vooralsnog weinig andere keus.” De mogelijkheid bestaat dat Topigs Norsvin op termijn ook eindbeersperma gaat leveren voor de Deense markt. Dat zal op zijn vroegst in 2021 zijn, vertelt Sletmoen. “We richten ons eerst op de introductie van de TN 70-zeug in Denemarken.”


Ruwweg tien jaar geleden vond een omgekeerde be- weging plaats. Toen deed de Deense varkensgenetica zijn in- trede op de Nederlandse markt. In Nederland verschenen toen diverse distributeurs en fokbe- drijven en er werd sperma ge- importeerd om Deense zeugen te fokken op zeugenbedrijven.


43


FOTO: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84