search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN BOERENLEVEN


Communicatie Dik Veef ind, coach, mediator en eigenaar van Agrocoach


Als het op communicatie aankomt, hebben we in de agrarische sector nog de nodige stappen te zetten. In veel van de situaties waar ik in de praktijk mee gecon- fronteerd word, is een gebrekkige communicatie de oorzaak van problemen. Ik zie bijna dagelijks wat de emotionele, relationele en fi nanciële gevolgen zijn van gebrekkige communicatie in boeren- gezinnen en op agrarische bedrijven.


V


Communicatie gebruik je overal. In relaties, bij het samenwer- ken met familie of personeel maar ook bijvoorbeeld bij de be- drijfsovername. Als de communicatie slecht is of wegvalt ontstaat onbegrip en wantrouwen en kunnen ruzie en confl icten je leven gaan bepalen. Er is dan geen verbinding tussen personen meer. Of het nu gaat om succes in relaties of samenwerken: goed blij- ven communiceren is de basis maar kennelijk een lastige bezig- heid. Zeker als je bedenkt dat op agrarische bedrijven het zakelijke en privé in elkaar overloopt. Het valt mij op dat bij de meeste suc- cesvolle agrarische bedrijven de onderlinge communicatie goed is. Een goede communicatie is kennelijk een belangrijke sleutel tot succes.


Als de onderlinge communicatie dan een zo belangrijke plaats inneemt, waarom doen we er niet meer mee? Het antwoord op die vraag laat zich niet makkelijk vinden. Communicatie gaat veel ver- der dan het gebruik van woorden. Communicatie heeft ook veel te maken met emoties, het karakter van personen, de manier en toon waarop iets wordt gezegd, de lichaamshouding, omstandigheden, gewoonten maar vooral luistervaardigheden.


Goed luisteren is een belangrijke pijler onder een succesvolle onderlinge communicatie. Luistert u om te reageren op de ander of luistert u om de ander echt te begrijpen? Er zit een belang- rijk verschil tussen beide. De bekende Amerikaanse psycholoog Stephen Covey beschrijft vijf luisterniveaus. Het hoogste niveau van luisteren is volgens Covey ‘empathisch luisteren’. Luisteren met gevoel, zeg maar. Open staan voor wat de ander echt te zeggen heeft.


Misschien is het goed om regelmatig onze manier van luisteren tegen het licht te houden. Daarvoor moeten we wel eerlijk tegen onszelf durven zijn. Het bewust zijn van je manier van luisteren (hoor en begrijp ik de ander?) is een belangrijke stap op weg naar verbetering van de communicatie.


Het zou een mooie ontwikkeling zijn als er in de boerengezin- nen en op agrarische bedrijven meer aandacht is voor de kwaliteit van de onderlinge communicatie. Dat levert naar mijn idee in heel veel gevallen meer winst op dan optimalisatie of uitbreiding van het bedrijf. Ik zou zeggen: spreken is zilver, luisteren is goud!


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 69


oor veel mensen is communicatie slechts het uitspreken van woorden. Maar wist u dat woorden voor een klein deel verantwoordelijk zijn voor een succesvolle communicatie?


SUCCESVOLLE BEDRIJVEN


COMMUNICEREN GOED


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84