search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


ONDERNEMEN


Voerspoor belangrijk in spoedwet aanpak stikstof


Het kabinet heeft een spoedwet aanpak stikstof opgesteld. Voer- maatregelen zijn hierin belangrijk. Er is nog wel flink wat kritiek van- uit sector en Kamer.


D


e wet houdt verschillende opties open, zoals een regeling voor het voerspoor, ‘door regels te stellen aan het gehalte aan bepaalde stoffen in dierlijke producten’. Daarbij moet worden gekeken naar ruwvoer, rest- producten en mengvoer. Verlaging van het eiwitgehalte in het voer leidt direct tot min- der uitstoot van ammoniak, concludeert het kabinet uit onderzoek. Hoe dat in het vat wordt gegoten, is bij sluiting van deze Boerderij nog onduidelijk. Het kabinet kan elk moment met de concrete maatregelen naar buiten komen. De Raad van State vraagt zich af of een vermindering van de ammoniakuitstoot niet met andere (“minder vergaande”) maatregelen kan worden bereikt. Het ka- binet antwoordt daarop dat veevoermaat- regelen in vergelijking met een verkleining van de veestapel “een minder groot effect hebben op de inkomenspositie van de veehouder en de concurrentiekracht van de sector en daarbij horende ketenpartijen.” De spoedwet houdt ook de optie van de


Toch weer trekkeracties afgelopen week; niet op maar langs een aantal snelwegen. Hier maan- dag in Vinkeveen. Doel was het Landbouw Collectief te steunen bij overleg met de minister.


instelling van een drempelwaarde open. In een apart advies laat de Raad van State weten dat de instelling van een generieke drempelwaarde een moeilijk haalbare kaart is.


Kritiek


De spoedwet wordt deze week meteen al behandeld in de Kamer, en stuit op kritiek van verschillende kanten. De SGP-fractie


Geen landelijke drempelwaarde


Een landelijk geldende drempelwaarde voor stikstof is op korte termijn nauwelijks haalbaar. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State (RvS) aan het kabinet. Wel zinspeelt de raad op het instellen van ge- biedsgerichte of sectorale drempelwaardes voor de stikstofdepositie. Bij een drempelwaarde is er geen Nb-


wet-vergunning nodig voor activiteiten met lage stikstofdepositie. Vanuit het bedrijfsle- ven is gepleit voor een drempelwaarde van (tenminste) 1 mol per hectare per jaar, die ook gold onder het PAS. Voor de bouw, die weinig bijdraagt aan de stikstofdepositie en die van ‘onmiskenbaar


groot algemeen belang is’, zou een sectorale drempelwaarde kunnen gelden, suggereert de RvS. Daarnaast kunnen er ook gebieds- gerichte drempelwaarden gelden, die zijn toegesneden op de situatie in het betrokken gebied. “Dat kan niet bij een generieke drempelwaarde die voor alle sectoren en ge- bieden zou gelden. Een dergelijke generieke drempelwaarde is daarom minder goed denkbaar”, aldus de RvS in het advies. Er is volgens de raad veel meer nodig dan


alleen stikstofcompensatie van de activi- teiten die met een drempelwaarde zouden worden toegestaan. Die maatregelen moe- ten gebiedsgericht worden uitgewerkt.


werkt aan een wijzigingsvoorstel om in elk geval verplichte toevoeging van additieven of enzymen aan veevoer uit de wet te halen. In de melkveehouderij bestaan grote bedenkingen tegen de regels die Schouten voorstelt op het gebied van veevoer. In de wet staat de mogelijkheid om maximale gehalten van ingrediënten van veevoer vast te stellen, of om op andere manieren de samenstelling van voer te reguleren. Vooral bij ruwvoer is dat lastig, zegt de SGP, omdat het eiwitgehalte van bijvoorbeeld gras mede afhankelijk is van factoren waar de veehouder geen invloed op heeft. De SGP vraagt de minister om met het Landbouw Collectief te zoeken naar mogelijkheden om met minder vergaande maatregelen de stikstofuitstoot door de veehouderij te verkleinen. Het Landbouw Collectief heeft meermalen overlegd met het ministerie.


Het CDA meent dat de veevoermaatrege- len zoals die in de wet mogelijk gemaakt worden kostprijsverhogend zijn voor de boer. De partij is er niet voor om in de wet vast te leggen wat gehalten van ingrediën- ten zijn van voer (middelvoorschriften). Het CDA wil graag in de wet opgenomen zien dat de aanwijzingsbesluiten voor Na- tura 2000-gebieden worden opgeschoond.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 27


FOTO: ANP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84