search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: FRANK UIJLENBROEK


ONDERNEMEN BOER & RECHT


Tweewekelijkse rubriek met heikele vragen én antwoorden op fiscaal, juridisch en financieel vlak. Heb je vragen? Mail de redactie: redactie@boerderij.nl.


Met deze week bijdragen van Pieter Seegers (jurist), Johan Oppewal en Eric Beukema (redactie) en Indicator.nl. Heb je een vraag? Mail naar redactie@boerderij.nl.


WASPLAATS SUBSIDIE VRAAG: Kan ik subsidie krijgen voor het inrichten van een was- plaats voor de spuit?


ANTWOORD: Een wasplaats komt in aan- merking voor fiscaal voordeel via de MIA/ Vamil-regeling. Daarvoor moet de onderne- mer wel gecertificeerd zijn voor de Maatlat Schoon Erf (SMK). Met de MIA kun je voor een emissiearm erf 13,5% van het investe- ringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Met Vamil kun je zelf bepalen wanneer je afschrijft, tot een maximum van 75% van de investeringskosten in het eerste jaar. Deze percentages gelden dit jaar, volgend jaar kunnen andere percentages gelden.


VERGUNING WASPLAATS VRAAG: Heb ik een vergunning nodig om een wasplaats voor spuitmachines aan te leggen?


ANTWOORD: Voor de meeste landbouw- bedrijven is dat niet nodig, zij vallen in categorie B, en dan is een ‘melding Activi- teitenbesluit’ genoeg. Een omgevingsver- gunning is dan niet nodig. Een bouwver- gunning kan wel nodig zijn, afhankelijk van de omvang van de wasplaats. Ook kan het waterschap nog eisen stellen als door de komst van de wasplaats het totale ver- harde oppervlak op uw bedrijf toeneemt.


WARME SANERING VRAAG: Hoeveel bedenktijd heeft een deelnemer aan de warme sanering varkenshouderij?


ANTWOORD: De aanvraag moet op 15 januari binnen zijn bij RVO.nl. De selec- tie gebeurt op basis van geuroverlast, dus


24


niet op volgorde van binnenkomst. Daarna krijg je binnen dertien weken uitslag van RVO.nl. Is die positief, dan zit er meteen een te tekenen overeenkomst bij de post. Je hebt dan acht weken de tijd om die te teke- nen. Als al deze termijnen de maximale tijd duren, is het half juni.


STAPELING VRAAG: Mag een deelnemer aan de war- me sanering varkenshouderij ook mee- doen aan andere saneringsregelingen?


ANTWOORD: Deelnemers aan de sane- ringsregeling varkenshouderij mogen niet tegelijk ook meedoen aan andere landelij- ke saneringsregelingen zoals het Actieplan Ammoniak (landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting) en mogelijke opkoopregelingen in het kader van het stikstofbeleid. Wel is ‘stapeling’ mogelijk met provinciale en gemeentelijke regelingen, rood-voor-rood.


FAUNASCHADE VRAAG: Hoeveel eigen risico is er bij vergoeding van wildschade?


ANTWOORD: BIJ12 (het uitvoeringsor- gaan van de provincies, dat de taken van het vroegere Faunafonds heeft overge- nomen) hanteert een eigen risico van 5%


Opening van een centrale wasplaats voor landbouwma- chines, vorig jaar in Wapse (Dr.)


van de vergoeding met een minimum van € 250 per bedrijf per meldingsjaar. Dus bij tegemoetkomingen tot € 5.000 per jaar is het eigen risico € 250, kom je daar boven dan wordt het 5% van het totale bedrag. In Friesland doen ze het anders, daar geldt 20% van de vergoeding met eveneens een minimum van € 250. Voor schade door vogels aan fruit geldt zelfs een eigen risico van 40%. Maar er zijn uitzonderingen: elke provincie heeft eigen regels voor wanneer het eigen risico niet geldt. Dat zijn altijd situaties waarin je als boer beperkt bent in het bestrijden van schade, zoals bij schade door wolven of in een ganzenrustgebied.


AFSCHRIJVING GEBOUW VRAAG: Bedrijfsgebouwen mag je maar tot 50% van hun waarde afschrijven. Hoort alles wat op mijn erf staat daarbij, ook silo’s, schuren en erfverharding?


Ongebruikte


omgevingsvergunning kun je na drie jaar kwijt zijn


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) ANTWOORD: Voor de rechter is van


belang of de zogeheten aangehorigheid dienstbaar is aan het bedrijfsgebouw. Meestal is dat wel het geval bij dingen als voer- en mestsilo’s en erfverharding. Maar het is niet altijd per definitie zo. Het hangt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84