search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: HENK RISWICK


AKKERBOUW


afgelopen twee jaar 32 onderzoeksprojecten gestart met een looptijd van 2 tot 4 jaar. Deze projecten lopen nog allemaal. Vier projecten beginnen dit jaar, waarvan het onderzoek naar stengelaaltjes er één is. Een ander project dat dit jaar start, is een vervolg op het project Beter Bodembeheer. Het startte in 2013 en liep af in 2020. Het project krijgt een vervolg in 2021 en 2022, zegt Hoogendijk. “BO Akkerbouw gaat daar € 1,6 miljoen in investeren. Maar de handtekening wordt pas gezet als de algemeen verbindendverklaring (AVV) voor de nieuwe periode 2021 tot en met 2030 is afgegeven (zie kader). Dan weten we zeker dat we het geld voor het onderzoek binnen krijgen.”


De resultaten uit acht jaar onderzoek moeten con- creter worden gemaakt voor de akkerbouwers, zegt Hoogendijk. “Onderzoek naar bodemgezondheid kost veel tijd. We willen de komende twee jaar de resultaten vertalen naar praktijkadviezen. Dat gaat bijvoorbeeld over gereduceerde grondbewerking.”


Akkerbouwers hebben daar veel belangstelling voor, constateert Hoogendijk. “Welke soorten grondbewer- kingen zijn er? Wat is het effect daarvan? En wat voor invloed hebben de verschillende soorten gereduceer- de grondbewerking op bijvoorbeeld gewasresten en organischestofgehalte? Hoe beïnvloeden ze de hectare- opbrengsten en welk effect heeft het op de weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen? Welke invloed hebben de grondbewerkingen op thema’s als waterbe- schikbaarheid, klimaatverandering en biodiversiteit? Wat zijn de kosten en baten? Daarnaast willen we dui- delijk krijgen welke vragen over bodemgezondheid nog


Bijdrage aan onderzoek stijgt 10%


De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft een algemeen verbindendver- klaring (AVV) aangevraagd voor het Programma Onderzoek en Innova- tie voor 2021 tot en met 2030. BO Akkerbouw kiest voor een looptijd van tien jaar, omdat veel visies en beleidsplannen van de akkerbouwsec- tor en de overheid tot 2030 lopen. De afgelopen AVV liep vijf jaar, van 2016 tot en met 2020. Door de AVV zijn ak- kerbouwers verplicht een bijdrage te betalen. De rekening voor de bijdrage voor 2020 kregen de akkerbouwers in december. Inmiddels heeft meer dan 95% betaald. Het onderzoek is gewasover-


stijgend en draait om thema’s als bodemgezondheid, vitale gewassen, biodiversiteit en klimaat. Theoretisch kan BO Akkerbouw zo € 3,5 miljoen per jaar innen bij de akkerbouwers. Onder de vorige AVV was dat € 3,2 miljoen. Dat bedrag wordt niet gehaald vanwege kortingen. Telers


50


die een machtiging hebben afgegeven via de RVO, krijgen € 50 korting. Dat zijn er ruim 13.000. Bijdragen lager dan € 25 worden niet geïnd. En de BO maakt kosten voor personeel en organisatie. Daardoor blijft er zo’n € 2,6 miljoen per jaar over voor het onderzoek. BO Akkerbouw verhoogt het totaal


van de bijdragen in de nieuwe AVV met 10%, gelijk aan de inflatiecorrec- tie over 2016 tot en met 2020. De tarieven worden € 4,50 per hectare graan (+10 cent); € 9 per hectare suikerbieten of zetmeelaardappelen (+20 cent) en € 13,50 per hectare consumptieaardappelen (+30 cent). Pootaardappelen vielen in de vorige AVV in dezelfde categorie als con- sumptieaardappelen, maar worden in de nieuwe AVV een aparte categorie. Pootgoedtelers betalen vanaf dit jaar € 16 per hectare, als het ministerie de AVV toewijst. De beoordeling daarvan loopt nog.


onbeantwoord zijn. Ook willen we in beeld krijgen hoe je de bodemkwaliteit beter kunt meten. Wat zijn referen- tiewaarden en wat zijn streefwaarden? En welk advies kunnen we de akkerbouwers geven om die streefwaar- den voor de bodemgezondheid te realiseren?” Het derde onderzoek dat dit jaar start, is het vierjarig project ‘Rol van gewasresten op bladpathogenen in bouwplanverband’. Er loopt al zo’n gewasrestenon- derzoek bij aardappelen. Nu gaat een onderzoek naar suikerbieten van start. Dat draait om de bladschimmels cercospora, stemphylium en ramularia, zegt Hoogen- dijk. “We weten dat deze schimmels kunnen overleven op resten van bietenblad. Het onderzoek moet duidelijk maken of deze bladschimmels ook overleven op resten van andere gewassen, zoals graanstoppels of stroresten. Zijn er bijvoorbeeld ook groenbemesters of onkruiden die overleving mogelijk maken, zodat in een volgende teelt de bieten sneller worden besmet. Het aantal midde- len om schimmels te bestrijden in de bietenteelt neemt af. Dan kan deze informatie helpen de schimmeldruk beperkt te houden.”


Stalsystemen


Het vierde project dat dit jaar begint, draait om mest- stoffen uit nieuwe stalsystemen. Het loopt tot en met 2024 en wordt uitgevoerd samen met het Nederlands


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76